Община Пловдив Район Източен - официален уеб сайт

СХЕМА ЗА РАЗПОЛАГАНЕ НА СПО В ЗОНА ЗА ТЪРГОВИЯ И УСЛУГИ, В УПИ I - КОМПЛЕКСНО ЗАСТРОЯВАНЕ, ОЗЕЛЕНЯВАНЕ И ПОДЗЕМНИ ГАРАЖИ ПО ДЕЙСТВАЩИЯ РЕГУЛАЦИОНЕН ПЛАН НА КВ. "ДРУЖБА", ПИ С ИДЕНТИФИКАТОР 56784.553.19 ПО КК И КР НА ГР. ПЛОВДИВ   

О Б Я В Л Е Н И Е

Съобщаваме Ви, че с

Протокол № 06 т. 3 от 06.08.2021г. на РЕСУТ при район „Източен“ е одобрена  схема за

разполагане на стационарни типови преместваеми обекти /СПО/, в зона за търговия и услуги, в УПИ I- Комплексно застрояване, озеленяване и подземни гаражи по действащия регулационен план на кв. „Дружба“, ПИ с идентификатор 56784.553.19 по КК и КР на гр. Пловдив .

Схемата е одобрена с типов проект и техническо задание към него.   

Може да се кандидатства за следните обекти:

  1. СПО №1  с площ 20.00кв.м
  2. СПО № 2 с  площ 20.00кв.м
  3. СПО № 3 с площ 20.00кв.м
  4. СПО №4 с площ  00кв.м
  5. СПО № 5 с площ 20.00 кв.м
  6. СПО №6 с площ  00 кв.м
  7. СПО №7 с площ  00 кв. м
  8. СПО №8 с площ 20.00 кв.м
  9. СПО №9 с площ 20.00кв.м

 

 Справки могат да се правят всеки работен ден от 08:30ч. до 17:00ч. на офис № 2/ стопански дейности/ на район „Източен“, бул. „Шести септември“ № 274 , гр. Пловдив.

Заявления за ползване на място общинска собственост чрез поставяне на стационарен преместваем обект по одобрена схема се подават на офис № 4-деловодство от  08:30ч.

 на  13.03.2024г.  до  17:00ч. на   26.03.2024г.

Качено на информационното табло на  12.03.2024г. и публикувано на електронната страница на район „Източен“ .