Община Пловдив Район Източен - официален уеб сайт

Схема в зона за търговия, за разполагане на преместваем търговски обект на ул. "Батак", в ПИ 56784.525.224 по КК и КР на гр. Пловдив, УПИ I-5 компл. жил. застрояване, кв. 6-нов от действащия регулационен план на многофункционална зона "Изток" - гр. Пловдив