Община Пловдив Район Източен - официален уеб сайт

Район „Източен“ – Община Пловдив обявява процедура за подбор на здравен медиатор

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

РАЙОН „ИЗТОЧЕН“ – ОБЩИНА ПЛОВДИВ

Обявява процедура за подбор на здравен медиатор

 

Необходими документи :

- Автобиография

- Мотивационно писмо

- Копие от диплома за завършено средно образование

- Заявление по образец

Образец на заявлението се получава  от главен експерт „Човешки ресурси , етаж ІІІ, стая № 32.

 

Изисквания към кандидатите :

- Завършено средно образование

- Принадлежност към местна уязвима етническа общност

- Познаване на здравните и социални проблеми на общността

- Владеене на езика на общността

- Комуникативни умения

- Компютърна грамотност (MS Word, Internet )

Провеждане на подбора (в рамките на един ден ) :

Разглеждане на постъпилите документи от комисия.

Провеждане на интервю с кандидатите, одобрени по документи.

Дата, час и място на провеждане на подбора :

Ще бъдат обявени допълнително, след изтичане на срока за кандидатстване.

Краен срок за подаване на документи  08.03.2024 г.

Документи се подават в деловодството на район „Източен“ от 8:30  до 17:00 часа.

Кратко описание на длъжността „Здравен медиатор:

-Работа с клиенти и подпомагане на незапознатите със здравната система за получаване на достъп до здравни услуги.

- Посредничество между уязвими групи и здравни социални служби, придружаване.

- Работа с ОПЛ и други здравни специалисти и институции за повишаване на имунизационния статус на децата.

- Подпомагане при попълване на различни документи.

- Участие в организиране на здравни профилактични мероприятия и мероприятия за повишаване на здравната култура.

Информация за професията „здравен медиатор“ можете да намерите на www.zdravenmediator.net