Община Пловдив Район Източен - официален уеб сайт

Район „Източен” като бенефициент на Проект „ Независим живот – Район „Източен” обявява свободна позиция за следната длъжност: "Личен асистент"

ОБЯВА

Район „Източен” като бенефициент на Проект „ Независим живот – Район „Източен” обявява свободни позиции за следните длъжности:

ДЛЪЖНОСТ:  ЛИЧЕН АСИСТЕНТ

БРОЙ СВОБОДНИ МЕСТА: 1

МЯСТО НА РАБОТА:  ЦЕНТЪР ЗА ПОЧАСОВО  ПРЕДОСТАВЯНЕ НА УСЛУГИ ЗА СОЦИАЛНО ВКЛЮЧВАНЕ В ОБЩНОСТТА ИЛИ В ДОМАШНА СРЕДА  НА УЛ. „ ЛОТОС „ 1

ИНФОРМАЦИЯ ЗА ДЛЪЖНОСТТА:  ИЗВЪРШВА ЕЖЕДНЕВНИ ДЕЙНОСТИ, СВЪРЗАНИ С ОКАЗВАНЕ НА ЛИЧНА ПОМОЩ, ОБСЛУЖВАНЕ, ДЕЙНОСТИ ИЗВЪН ДОМА И ДР. НА ПОТРЕБИТЕЛИ -  ХОРА С УВРЕЖДАНИЯ

ИЗИСКВАНИЯ ЗА ЗАЕМАНЕ НА ДЛЪЖНОСТТА : БЕЗРАБОТНИ ЛИЦА В ТРУДОСПОСОБНА ВЪЗРАСТ, КОИТО НЕ СА ПРИДОБИЛИ ПРАВО НА ПЕНСИЯ ЗА ОСИГУРИТЕЛЕН СТАЖ И ВЪЗРАСТ

ОБРАЗОВАНИЕ:  СРЕДНО

СПЕЦИФИЧНИ ИЗИСКВАНИЯ: ДА ПРИТЕЖАВА ПСИХИЧЕСКА НАГЛАСА И ЖЕЛАНИЕ ЗА РАБОТА С ХОРА С УВРЕЖДАНИЯ И ТЕХНИТЕ СЕМЕЙСТВА И ХОРА НАД 65г.ВЪЗРАСТ С ОГРАНИЧЕНИЯ ИЛИ НЕВЪЗМОЖНОСТ ЗА САМООБСЛУЖВАНЕ

ДРУГИ:

ВИД ТРУДОВ ДОГОВОР: определен срок – до 30.11.2017г. с тримесечен изпитателен срок в полза на работодателя

РАБОТНО ВРЕМЕ: непълно – 6ч./ден. Работата е свързана с обслужване на повече от един потребител дневно, съгласно предварително изготвен седмичен график

НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ:

Заявление за заемане на длъжността  по образец
Документ за самоличност за справка
Автобиография ( СV)
Документи за придобита образователна степен и професионална квалификация- копие и оригинал за справка
Служебна бележка относно регистрация в Бюро по труда( ако е безработен/а)
Служебна бележка от Центъра за психично здраве, дали се води на учет
Служебна бележка от месторабота(ако кандидатът работи)
Служебна бележка от учебно заведение(ако кандидатът учи)
Пенсионно разпореждане( само за кандидат, който е придобил право на професионална пенсия за ранно пенсиониране и е в трудоспособна възраст)
Копие от сертификати за завършени обучителни курсове по сходни програми/проекти по ОПРЧР 2007- досега

ДОКУМЕНТИ НА КАНДИДАТИТЕ ЩЕ СЕ ПРИЕМАТ
ОТ:  07.11.2016г.
ДО:  11.11.2016г.
В СГРАДА НА: Район „Източен”, деловодство, стая № 23

АДРЕС: гр. Пловдив, ул. " Лев Толстой " №2

ДАТА НА ПУБЛИКУВАНЕ:  07.11.2016г.