Община Пловдив Район Източен - официален уеб сайт

КОМПЕНСАЦИИ ЗА ДЕЦА, НЕПРИЕТИ В ОБЩИНСКИ ДЕТСКИ ЯСЛИ И ЯСЛЕНИ ГРУПИ

Уважаеми родители,

Във връзка с Постановление № 231 от 1 август 2022 г. за определяне на реда и условията за предоставяне на средствата от държавния бюджет за компенсиране на разходите за отглеждане, възпитание и обучение на деца, които не са приети поради липса на места в общински детски ясли и яслени групи в общински и държавни детски градини“, със средства от държавния бюджет ще се компенсират разходите на родители с деца от тримесечна до тригодишна възраст, които не са приети поради липса на места в общински детски ясли и яслени групи в общински и държавни детски градини.

Средствата за компенсиране на разходите, пряко свързани с отглеждане, възпитание и обучение на територията на район „Източен“, се изплащат до приемането на детето в общинска детска ясла или в яслена група в общинска или държавна детска градина.

Родители, които отговарят на посочените, по-долу условия могат да подадат заявление за компенсиране на разходите, пряко свързани с отглеждане, възпитание и обучение на деца от 3-месечна до 3 годишна възраст, които не са приети поради липса на места в общински детски ясли и яслени групи в общински и държавни детски градини до кмета на район „Източен“.

За контакти: Стефка Симеонова - Главен експерт „Образование и култура“ /ОК/, телефон: 032/60 10 82, info@iztochen-plovdiv.bg

Приложение: заявление и заповед на кмета на Община Пловдив