Община Пловдив Район Източен - официален уеб сайт

ПРОЕКТ „РАСТЕМ ЗАЕДНО”

 

Проектът на Район „Източен” – „Растем заедно” с регистрационен номер BG05M2OP001-3.001-0015 е в областта на предучилищното образование по Оперативната програма „Наука и образование за интелигентен растеж”, по процедура „Подкрепа за предучилищното възпитание и подготовка на деца в неравностойно положение“ и съфинансиран от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове

Партньори по проекта са: Социална фондация „Инди –Рома 97”, "Национално сдружение за социални дейности, обучение и образование", ДГ”Наталия” и ДГ”Лилия”

Дългосрочната цел на проекта е да допринесе за образователната и културна интеграция на децата от етническите малцинства, като група застрашена от ранно отпадане или невключване в образователната система

Специфичните цели са:

 1. Създаване на предпоставки за преодоляване на трудностите и създаване на равни възможности за изява на деца от етническите малцинства, чрез участие в културни и образователни мероприятия, подобряване на образователната среда посредством използване на нови технологии в областта на интерактивното обучение;
 2. Подкрепа на деца от малцинствата за тяхното включване като активни участници в културни прояви с цел повишаване на взаимодействието, комуникацията и толерантността между различните етнически общности в град Пловдив;
 3. Осъществяване подкрепа за родителите на децата от целевата група, чрез повишаване на тяхната мотивираност, информираност и съпричастност към процесите на интегрирано образование;
 4. Провеждане на съвместни културни и образователни мероприятия между деца, родители, учители и заинтересовани страни с цел насърчаване на процеса на интеграция и по-добра информираност относно ползата от образованието;
 5. Създаване на устойчива неформална мрежа от допълващи, надграждащи и иновативни подходи на взаимодействие между детските градини- партньори, които да подкрепят местната общност, междуинституционалното взаимодействие и представителите на образователния сектор, в стремежа им за оптимизиране на учебния процес, повишаване интереса към него, прилагането на максимално ефективни и съобразени с потребностите на ползвателите методи;
 6. Популяризиране на идеята за етническа толерантност чрез повишаване информираността на заинтересованите страни относно специфичните особености на етническата общност, нейните обичаи и традиции, ползата от образование за бъдещото им развитие и успешната социална интеграция;.
 7. Предоставяне на възможност за представителите на малцинствата (деца, родители) и обществеността за осъществяване на двустранна комуникация с местната власт (мнения, въпроси или предложения), която да служи като проводник за промяна в социалните нагласи и арбитър при разрешаване на конфликтни ситуации;

Проектът е на стойност 467 173 лв. Дейността е планирана да обхване 6 детски градини на територия на район „Източен” – ДГ”Лилия”, ДГ”Наталия”, ДГ”Родина”, ДГ”Биляна”, ДГ”Маргаритка” и ДГ”Щастливо детство. Целевата група е от общо 300 деца, с които ще се работи интензивно в следващите 2години

Финансирането е изцяло насочено към обзавеждане на материалната образователна среда, набавяне на книгис художествена литература, оформяне на библиотеки за деца и родители, посещения на спектакли, организация на празници на голяма сцена, организиране на изложби и др.

Проектът ще реализира адекватни мерки за интеграция на деца от етническите малцинства чрез повишаване на мотивацията им за учене и участието им в културно-образователни дейности, създаване на благоприятна образователна среда чрез използване на методи за интерактивно обучение; контакти с връстници и др. Засилено ще бъде обучението по български език и активно включване на родителската общност в социализирането на децата им Ще бъдат закупени интерактивни дъски, за които учителите ще се подготвят с учебни софтуерни програми за преподаване по различни образователни направления и най- вече за постигане на нагледност в обучението по български език.

Допълнително с децата ще се занимават музикален и театрален педагог и такъв в сферата на изобразителното изкуство. С децата и родителите ще бъдат подготвяни много празници и изложби на приложни изкуства. Помощ при контактите с децата и родителите ще оказват наети двама медиатори от етническите общности, познаващи езика и културата им

Специфичното в проектната дейност е наситеността й с много културни прояви- посещения на театрални, балетни, оперетни и др. постановки съвместно с родителите им и проектиране на празнични прояви, наситени с възможност за творчески изяви на децата в неравностойно положение. В това отношение детските градини от района имат богат опит, защото през последните две години децата посещаваха масово спектаклите от образователната платформа „Госпожа Опера” и затова ще се продължи работата в тази посока за възпитаване на естетически вкус

Дейностите по проекта са обособени в следните позиции:

 1. СФОРМИРАНЕ НА ЕКИП ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ПРОЕКТА И УПРАВЛЕНИЕ НА ПРОЕКТА
 2. ИНФОРМИРАНОСТ И ПУБЛИЧНОСТ
 3. НАЕМАНЕ НА ПЕДАГОГИЧЕСКИ И ЕКСПЕРТЕН ПЕРСОНАЛ
 4. ДОПЪЛНИТЕЛНО ОБУЧЕНИЕ ПО БЪЛГАРСКИ ЕЗИК ЗА ДЕЦА ОТ ЕТНИЧЕСКИТЕ МАЛЦИНСТВА, ЧИЙТО МАЙЧИН ЕЗИК Е РАЗЛИЧЕН ОТ БЪЛГАРСКИЯ
 5. ПОДОБРЯВАНЕ НА ОБРАЗОВАТЕЛНАТА СРЕДА В ДЕТСКИ ГРАДИНИ В РАЙОН ИЗТОЧЕН НА ОБЩИНА ПЛОВДИВ С ЦЕЛ НАСЪРЧАВАНЕ НА ПРОЦЕСА НА ИНТЕГРАЦИЯ НА ДЕЦА ОТ ЕТНИЧЕСКИТЕ МАЛЦИНСТВА
 6. ПРАЗНУВАМЕ ЗАЕДНО В РАЙОН ИЗТОЧЕН
 7. НАСЪРЧАВАНЕ НА ПРОЦЕСА НА ИНТЕГРАЦИЯ НА ДЕЦАТА ОТ МАЛЦИНСТВЕНИ ГРУПИ ЧРЕЗ УЧАСТИЕ В КУЛТУРНИ И ОБРАЗОВАТЕЛНИ СЪБИТИЯ
 8. НАСЪРЧАВАНЕ НА УЧАСТИЕТО НА РОДИТЕЛИТЕ ОТ МАЛЦИНСТВАТА В ПРОЦЕСА НА ВЪЗПИТАНИЕ И ИНТЕГРАЦИЯ

Очакваните резултати са: по-добре интегрирани деца от уязвими групи; подобрена образователна среда, подобрено усвояване на български език; запазване на културната идентичност у децата от етническите малцинства; повишен родителски капацитет и др.

Проектът ще се реализира за срок от 2г.- до края на 2018г. Проектното предложение е създадено и спечелено от екип на районната администрация и специалисти от отдел „ Развитие и международно сътрудничество”

Екипът за управление на проекта е в състав:

 1. Стефка Симеонова- ръководител
 2. Екатерина Загорска – координатор 1
 3. Севдалина Генчева- координатор 2
 4. Майя Бахчеванова – юрист
 5. Стефка Чолакова- счетоводител
 6. Петя Пехливанова – технически сътрудник