Община Пловдив Район Източен - официален уеб сайт

ПОКАНА на 09.12.2014г. от 14:00 ч. в Градски дом на културата „ Борис Христов"

Район „Източен" -Община Пловдив, ще проведе заключителна си пресконференция за отчитане на резултатите от изпълнението на Проект „Общинската районна администрация - с подобрени управление, умения и ефективност"' по Оперативна програма „Административен капацитет", Приоритетна ос II „Управление на човешките ресурси", Подприоритет 2.2 „Компетентна и ефективна държавна администрация", бюджетна линия BG051PO002/13/2.2-11 , изпълняващ се в рамките на Договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ № 13-22-98/13.12.2013 г. Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.
Г-н Николай Чунчуков - Ръководител на проекта и Кмет на Район „Източен", ще запознае присъстващите с постигнатите резултати от реализацията на проекта.