Община Пловдив Район Източен - официален уеб сайт

Официално представяне на Проект „Общинската районна администрация – с подобрени управление, умения и ефективност” по Оперативна програма „Административен капацитет”

   На 07.08.2014 г. от 10,00 ч. в Градски дом на културата „ Борис Христов” официално беше  представен   Проект „Общинската районна администрация – с подобрени управление, умения и ефективност” по Оперативна програма  „Административен капацитет”, Приоритетна ос ІІ „Управление на човешките ресурси”, Подприоритет 2.2 „Компетентна и ефективна държавна администрация”, бюджетна линия BG051PO002/13/2.2-11 , изпълняващ се в рамките на Договор  за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ № 13-22-98/13.12.2013 г. Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Административен капацитет”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.

Г-н Николай Чунчуков -  Ръководител на проекта и Заместник кмет на Район „Източен”,

запозна присъстващите с основните цели на проекта. Той изтъкна   неговата  важност за имиджа на районната администрация.

Реализирането на проекта ще спомогне за повишаване на знанията, уменията и мотивацията на служителите в Район ”Източен”, съобразно техните професионални задължения и подобряване на професионалната им компетентност за по-ефективно и ефикасно изпълнение на задълженията им.

Продължителността на проекта е 9 месеца и е на стойност 75 542,40 лв.