Община Пловдив Район Източен - официален уеб сайт

Дирекция "Устройствено планиране, инженерна инфраструктура и благоустройство" - звено "УП и ПУП" (ново строителство)

Разглеждане проект в ЕСУТ

Прилагани документи: Комплектован проект + документ за собственост
Такса: 50 % от таксата за одобряване на проект- мин.100 лв
Срок за изпълнение: 30 дни
Заявление /образци/:

Образци на документи:
Файлове - Разглеждане проект в ЕСУТ

Одобряване на проект

Прилагани документи: Проекти
Такса: -
Срок за изпълнение: 30 дни -7 дни ако е с доклад
Заявление /образци/: Свободен текст

Образци на документи:
Одобряване на проект

Одобряване на проект за жилищни сгради

Прилагани документи: ---------/---------
Такса: 1 лв. на кв.м - мин. 100 лв
Срок за изпълнение: --------/---------
Заявление /образци/: --------/---------

Образци на документи:
Одобряване на проект за жилищни сгради

Одобряване на проект за нежилищни сгради

Прилагани документи: --------/---------
Такса: 1,50 лв. на кв м. – мин 150 лв
Срок за изпълнение: -------/--------
Заявление /образци/: -------/--------

Образци на документи:
Одобряване на проект за нежилищни сгради

Одобряване на проект без смяна на конструкцията

Прилагани документи: --------/---------
Такса: 75 % от горните
Срок за изпълнение: -------/---------
Заявление /образци/: -------/---------

Образци на документи:
Одобряване на проект без смяна на конструкцията

Одобряване на Идеен проект

Прилагани документи: --------/--------
Такса: 30 % от горните
Срок за изпълнение: -------/---------
Заявление /образци/: -------/---------

Образци на документи:
Одобряване на Идеен проект

Съгласуване на екзекутиви

Прилагани документи: Екзекутиви
Такса: 10 % от горните - мин.100 лв
Срок за изпълнение: 15 дни
Заявление /образци/: Свободен текст

Образци на документи:
Съгласуване на екзекутиви

Издаване на Разрешение за строеж

Прилагани документи: Одобрени проекти
Такса: 20 % от таксата за одобряване на проект-мин.100 лв
Срок за изпълнение: 30 дни – 7 дни ако проекта е с доклад
Заявление /образци/: Свободен текст

Образци на документи:
Издаване на Разрешение за строеж

Презаверка разрешение за строеж по чл 153 от ЗУТ /изтекъл срок на действие/

Прилагани документи: Оригинал на разрешение за строеж
Такса: 50 % от горната такса-мин 100 лв.
Срок за изпълнение: 15 дни
Заявление /образци/: Свободен текст

Образци на документи:
Презаверка разрешение за строеж по чл 153 от ЗУТ /изтекъл срок на действие/ обратно

Допълване разрешение за строеж /за етапност/

Прилагани документи: Оригинал на р-е за строеж Преписка
Такса: 100 – 750 лв. зависимост от площа
Срок за изпълнение: 7 дни
Заявление /образци/: Свободен текст

Образци на документи:
Допълване разрешение за строеж /за етапност/

Издаване удостоверение за ползване /въвеждане в експлоатация/

Прилагани документи: Преписка  с документи по заявление 4-та или 5-та категория
Такса: 100 – 750 лв. зависимост от площа
Срок за изпълнение: 7 дни
Заявление /образци/: Заявление по образец

Образци на документи:
Издаване удостоверение за ползване /въвеждане в експлоатация/
Издаване удостоверение за ползване /въвеждане в експлоатация/

Регистриране на технически паспорт

Прилагани документи: Техн.паспорт Схема
Такса: 10 лв
Срок за изпълнение: 5 дни
Заявление /образци/: Свободен текст

Образци на документи:
Регистриране на технически паспорт

Съгласуване на схема по чл.56 и чл.57 от ЗУТ

Прилагани документи: Схема
Такса: 40 лв
Срок за изпълнение: 1 месец
Заявление /образци/: Свободен текст

Образци на документи:
Съгласуване на схема по чл.56 и чл.57 от ЗУТ

Съгласуване на схема за открито сервиране

Прилагани документи: Схема, Дикумент за въвеждане в експлоатация и Документ за собственост
Такса: 10 лв
Срок за изпълнение: 14 дни
Заявление /образци/: Свободен текст

Образци на документи:
Съгласуване на схема за открито сервиране

Одобряване на проекти по чл.56 от ЗУТ

Прилагани документи: Проекти
Такса: 100 лв.
Срок за изпълнение: 30 дни
Заявление /образци/: Свободен текст

Образци на документи:
Одобряване на проекти по чл.56 от ЗУТ

Издаване на Разрешение за поставяне

Прилагани документи: Одобрени схема и проекти
Такса: 50 лв.
Срок за изпълнение: -----/------
Заявление /образци/: -----/------

Образци на документи:
Издаване на Разрешение за поставяне

Писмо разрешително за преустройство /виза/

Прилагани документи: Скица от АГКК
Такса: 100 лв.
Срок за изпълнение: 14 дни
Заявление /образци/: -----/-------

Образци на документи:

Издаване на Удостоверение за факти и обстоятелства

Прилагани документи: ------/------
Такса: 30 лв.
Срок за изпълнение: 14 дни
Заявление /образци/: ------/------

Образци на документи:
Издаване на Удостоверение за факти и обстоятелства

Издаване на Удостоверение по §6 от Н2

Прилагани документи: -----/-----
Такса: 0,80 лв/кв.м застроена площ
Срок за изпълнение: 14 дни
Заявление /образци/: -----/-----

Образци на документи:
Издаване на Удостоверение по §6 от Н2

Издаване на Удостоверение по §16 от ЗУТ

Прилагани документи: ----/-----
Такса: 0,40 лв/кв.м застроена площ
Срок за изпълнение: 14 дни
Заявление /образци/: -----/-----

Образци на документи:
Издаване на Удостоверение по §16 от ЗУТ

Издаване на Удостоверение по чл.181 /за степен на завършеност/

Прилагани документи: -----/-----
Такса: 0,25 лв/кв.м застроена площ
Срок за изпълнение: 14 дни
Заявление /образци/: -----/-----

Образци на документи:
Издаване на Удостоверение по чл.181 /за степен на завършеност/