Община Пловдив Район Източен - официален уеб сайт

Заместник - кмет

Цветина Кашилска

Заместник - кмет на район "Източен", Община Пловдив

"Екология, чистота и опазване на околната среда" /ЕЧООС/

Етаж II, стая №21

Тел: 032 / 60 10 60

Email: info@iztochen-plovdiv.bg


Станислава Лулчева

Заместник - кмет на район „Източен“, Община Пловдив
с ресор „Устройство на територията, инженерна инфраструктура, благоустройство и стопански дейности“ /УТИИБСД/

Етаж II, стая №24

Тел: 032 / 60 10 60

Email: info@iztochen-plovdiv.bg


Николай Мадански

Заместник - кмет на район „Източен“, Община Пловдив
с ресор „Обществен ред, сигурност, интеграция на малцинствата и социална политика“ /ОРСИМСП/

Етаж II, стая №24

Тел: 032 / 60 10 60

Email: info@iztochen-plovdiv.bg


Сениха Ловчалиева

Секретар на район „Източен“, Община Пловдив

Етаж II, стая №20

Тел: 032 / 60 10 83

Email: slovchalieva@plovdiv.bg