Община Пловдив Район Източен - официален уеб сайт

Заместник кмет

АТАНАС СЛАВЧЕВ КУНЧЕВ

Заместник-кмет на район „Източен“, Община Пловдив
с ресор „Устройство на територията, инженерна инфраструктура, благоустройство и стопански дейности“ /УТИИБСД/

Етаж II, стая №22

Тел: 032 / 60 10 60

Email: info@iztochen-plovdiv.bg


ЕРОЛ АЯНОВ САДЪКОВ

Заместник-кмет на район „Източен“, Община Пловдив
с ресор „Обществен ред, сигурност, интеграция на малцинствата и социална политика“ /ОРСИМСП/

Етаж II, стая №21

Тел: 032 / 60 10 60

Email: info@iztochen-plovdiv.bg


МИРОСЛАВА НИКОЛОВА СУКАРЕВА

Секретар на район „Източен“, Община Пловдив

Етаж II, стая №20

Тел: 032 / 60 10 83

Email: m_sukareva@plovdiv.bg