Община Пловдив Район Източен - официален уеб сайт

Заповед ЗРИ-5/03.01.2024

З А П О В Е Д

 

№5/2024г.

Във връзка с Констативен акт №26/22.12.2023 год., съставен от длъжностни лица на район Източен”– Община Пловдив, съобщен чрез залепване на обекта, на информационното табло на район “Източен” и публикуван в сайта на района на 22.12.2023 год.  се установява, че преместваем обект /съоръжение/, представляващ: СТАЦИОНАРЕН ПРЕМЕСТВАЕМ ОБЕКТ-търговска дейност с приблизителни размери 3,00м х 2,00м  поставен върху имот публична общинска собственост в  ПИ 56784.553.184  по КККР на гр.Пловдив, в улична регулация  по плана на кв.”Ландос,,, гр.Пловдив,  с адрес: ул.,,Калина“, източно от бл.4057 собственост на неизвестно лице.

За поставянето на преместваемият обект не са издавани разрешение за поставяне и разрешение за ползване, същият не отговаря на изискванията на правилата и нормативите за устроиство на територията, съгласно ЗУТ и на Наредбата за реда за поставяне  на преместваеми обекти за увеселителна, търговска или друга обслужваща дейност и елементите на градското обзавеждане на територията на Община Пловдив (НРППОУТДОДЕГОТОП), на Общински съвет – Пловдив.

Предвид гореизложеното и на основание чл.57а, ал.1, т.1, т.2, т.3 от ЗУТ, и чл.46, ал.1, т.1, т.2, т.3, т.7 от НРППОУТДОДЕГОТОП, чл.59, ал.1 и ал.2 от АПК, като взех предвид Констативен акт №26/22.12.2023 год., по който в указания законов срок не са регистрирани /постъпили/ възражения в район „Източен” от заинтересованите лица, както и с оглед на предоставените ми правомощия със Заповед № 21ОА-1418/10.06.2021 год. на Кмета на Община Пловдив.

                                                                Н А Р Е Ж Д А М

 

Преместваем обект представляващ:СТАЦИОНАРЕН ПРЕМЕСТВАЕМ ОБЕКТ-търговска дейност с приблизителни размери 3,00м х 2,00м  поставен върху имот публична общинска собственост в  ПИ 56784.553.184  по КККР на гр.Пловдив,  в улична регулация  по плана на кв.”Ландос,,, гр.Пловдив,  с адрес: ул.,,Калина“, източно от бл.4057, да се премахне от извършителя  в 3-дневен срок от съобщаване на настоящата заповед. В случай, че заповедта не е изпълнена в оказания срок, същата да бъде изпълнена със съдействието на ОП ,,Чистота“ и ОП ,,Градини и паркове“, със съдействието на органите на полицията.

Преди изпълнението заповедта подлежи на оспорване пред Административен съд гр.Пловдив в 14 (четиринадесет) дневен срок от съобщаването и на основание чл.215 от ЗУТ, като обжалването на заповедта не спира изпълнението на административния акт, на основание чл. 217 ал.1, т.11 от ЗУТ.

 КМЕТ на район ”ИЗТОЧЕН“     ........................

/Емил Русинов/

Съгласувал:

Сениха Ловчалиева

Началник отдел “АПО, К и ЧР”

Изготвил:

инж. Мария Трендафилова

Гл. инспектор „СК”

Съгласувал:

Сениха Ловчалиева

Началник отдел “АПО, К и ЧР”

Изготвил:

инж. Мария Трендафилова

Гл. инспектор „СК”

СЛ/МТ

Съгласувал:

Мирослава Сукарева

Секретар р-н „Източен“

 

Изготвил:

инж. Мария Трендафилова

гл. инспектор „СК”