Община Пловдив Район Източен - официален уеб сайт

Заповед №ЗРИ-498/07.08.2023г. за отсичане на дълготрайна растителност

З А П О В Е Д

№ ЗРИ - 498

 

гр. Пловдив, 07.08.2023 г.

 

за отсичане на дълготрайна растителност

по чл. 148, ал. 12 от Закона за устройство на територията

След като се запознах с преписката, образувана във връзка с обект: „Реконструкция и новоизграждане на ул. "Георги Странски" от ул. "Генерал Радко Димитриев" до ул."Тодор Гатев", О.Т.82, Район "Източен", Община Пловдив“, относно необходимостта премахване на засегнатата от строителство дървесна растителност на основание чл. 148, ал. 12 от ЗУТ, установих следното:

На 04.07.2023 г. комисията, назначена с моя Заповед № ЗРИ-843/09.12.2022 г за изпълнение на задължения по издаване на разрешение за отсичане и преместване на дълготрайна декоративна растителност, e извършила оглед на място на дървета, находящи се на територията на обект Реконструкция и новоизграждане на ул. "Георги Странски" от ул. "Генерал Радко Димитриев" до ул."Тодор Гатев", О.Т.82, Район "Източен", Община Пловдив“, и е дала следното заключение за състоянието на растителността:

  • Бяла акация   Robinia pseudoacacia №6 - с височина около 8 m, възраст – около 10 години,  диаметър на ствол на височина 1,30 m - 15 см. Самонастанен вид с множество издънки, които са развити. Без декоративна стойност.
  • Бяла акация   Robinia pseudoacacia №7 - с височина около 7 m, възраст – около 10 години,  диаметър на ствол на височина 1,30 m – 6х15 см. Самонастанен вид с множество издънки, които са развити. Суховършие. Без декоративна стойност.
  • Обикновен орех Juglans regia №8 - с височина около 6 m, възраст – около 10 години,  диаметър на ствол на височина 1,30 m –15 см. Самонастанен вид. Суховършие. Наклонено стъбло. Без декоративна стойност.
  • Делтоидна топола Populus deltoides №9 - с височина около 10 m, възраст – около 25 години,  диаметър на ствол на височина 1,30 m –1х15 см., 1х30 см. Самонастанен вид. Разклонено в основата стъбло на две части. Без декоративна стойност.
  • Джанка Prunus cerasifera №10 - с височина около 4 m, възраст – около 18 години,  диаметър на ствол на височина 1,30 m – 20 см. Самонастанен вид. Без декоративна стойност.
  • Обикновен Аелант Ailanthus glandulosa №11 - с височина около 4 m, възраст – около 8 години,  диаметър на ствол на височина 1,30 m – nx8см. Самонастанен вид. Без декоративна стойност. Храстовиден.
  • Обикновен Аелант Ailanthus glandulosa №12 - с височина около 3 m, възраст – около 6 години,  диаметър на ствол на височина 1,30 m – nx6см. Самонастанен вид. Без декоративна стойност. Храстовиден.
  • Обикновен Аелант Ailanthus glandulosa №13 - с височина около 3 m, възраст – около 5 години,  диаметър на ствол на височина 1,30 m – nx6см. Самонастанен вид. Без декоративна стойност. Храстовиден.
  • Обикновен Аелант Ailanthus glandulosa №14 - с височина около 3 m, възраст – около 5 години,  диаметър на ствол на височина 1,30 m – nx6см. Самонастанен вид. Без декоративна стойност. Храстовиден.
  • Обикновен Аелант Ailanthus glandulosa №15 - с височина около 5 m, възраст – около 5 години,  диаметър на ствол на височина 1,30 m – nx6см. Самонастанен вид. Без декоративна стойност. Храстовиден.
  • Обикновен Аелант Ailanthus glandulosa №16 - с височина около  5 m, възраст – около 8 години,  диаметър на ствол на височина 1,30 m – nx8см. Самонастанен вид. Без декоративна стойност. Храстовиден.
  • Обикновен Аелант Ailanthus glandulosa №17 - с височина около 3 m, възраст – около 5 години,  диаметър на ствол на височина 1,30 m – nx5см. Самонастанен вид. Без декоративна стойност. Храстовиден.
  • Италианска хибридна топола Populus sp.  №815 - с височина около  12 m, възраст – около 50 години,  диаметър на ствол на височина 1,30 m – 80см. Сухи клони. Попада в границите на пътя.
  • Италианска хибридна топола Populus sp.  №813 - с височина около  20 m, възраст – около 50-60 години,  диаметър на ствол на височина 1,30 m – 50см. Сухи клони. Попада в границите на пътя.
  • Италианска хибридна топола Populus sp.  №812 - с височина около  20 m, възраст – около 50-60 години,  диаметър на ствол на височина 1,30 m – 40см. Сухи клони. Попада в границите на пътя.Наранена кора. Без декоративна стойност.
  • Италианска хибридна топола Populus sp.  №809 - с височина около  20 -, възраст – около 50-60 години,  диаметър на ствол на височина 1,30 m – 70см. Сухи клони. Попада в границите на пътя. Наранена кора. Без декоративна стойност.
  • Италианска хибридна топола Populus sp.  №808 - с височина около  20m, възраст – около 50-60 години,  диаметър на ствол на височина 1,30 m – 60см. Попада в границите на пътя. Без декоративна стойност.
  • Черна топола Populus nigra  №807 - с височина около  15 m, възраст – около 50-60 години,  диаметър на ствол на височина 1,30 m – 50см. Попада в границите на пътя. Почти изцяло сухо и опасно.
  • Италианска хибридна топола Populus sp.  №806 - с височина около  20m, възраст – около 50-60 години,  диаметър на ствол на височина 1,30 m – 60см. Сухи клони. Попада в границите на пътя. Наранена кора. Без декоративна стойност.

За дърветата е изготвена санитарна оценка, съгласно Наредба за развитие, поддържане и опазване на зелената система на територията на община Пловдив, Приета с решение №225, взето с Протокол №11 от 11.06.2009 г.на Общински съвет - Пловдив, с подробно описание на състоянието им към момента на провеждане на процедурата.

Посоченият номер на вида  е от изготвената санитарна експертиза на дърветата, съгласно Наредба за развитие, поддържане и опазване на зелената система на територията на Община Пловдив и схема.

Като взех в предвид констатациите на комисията, описани в протокол от 04.07.2023г., при отчитане местоположението на дърветата съобразно трасето на обект Реконструкция и новоизграждане на ул. "Георги Странски" от ул. "Генерал Радко Димитриев" до ул."Тодор Гатев", О.Т.82 , считам за невъзможно запазването им. Въз основа на събраната документация, растителността подлежи на премахване на основание чл. 31, ал. 2, т.4 и ал.3 от Наредба за развитие, поддържане и опазване на зелената система на територията на община Пловдив, Приета с решение №225, взето с Протокол №11 от 11.06.2009 г.на Общински съвет - Пловдив, както и чл. 148, ал. 12 от Закона за устройство на територията, и в изпълнение на заповед № 19ОА-2834/28.11.2019 г. на кмета на Община Пловдив

РАЗРЕШАВАМ:

 1. Отсичането и изкореняването на двадесет и един (21) броя дървета от вид: 8 бр. Италианска хибридна топола /дървета с номера 815, 813, 812, 809, 808, 807, 806 и 804/; обикновен айлант – 8 бр. /дървета с номера 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 и 805/; бяла акация – 2 бр. /дървета с номера 6 и 7/; обикновен орех – 1 бр. /дърво с номер 8/; джанка – 1 бр. /дърво с номер 10/ и 1 бр. делтоидна топола/ дърво номер 9/.
 2. Преместването на 1 бр. иглолистно дърво – сребрист смърч.
 3. Възлагам на ОП „Градини и паркове“ да извърши описаното в т. 1 и т.2 от настоящата заповед.
 4. Заповедта да се връчи на ОП „Градини и паркове“ – за изпълнение и Дирекция „ЕУО“ при Община Пловдив – за сведение.

Настоящият административен акт да се оповести по реда на чл.72, ал.1 от АПК, на интернет-страницата на район „Източен“ Община Пловдив. Заповедта подлежи на обжалване в едномесечен срок, а в хипотезата на чл. 179, предл. второ от АПК- в 14-дневен срок пред Административен съд - Пловдив.

ИВАН СТОЯНОВ

 Кмет на район „Източен“

 Община Пловдив

 

Съгласувал:

Мирослава Сукарева

Секретар

 

Изготвил:

Василка Чопкова

Зам.-кмет