Община Пловдив Район Източен - официален уеб сайт

Заповед №ЗРИ - 437/17.06.2024г.

Във връзка с Констативен акт 28/30.04.2024 год., съставен от длъжностни лица на район Източен”– Община Пловдив, съобщен чрез залепване на обекта, на информационното табло на район “Източен” и публикуван на сайта на района на 30.04.2024 год.  се установява, че преместваем обект /съоръжение/, представляващ: Метален павилион – търговска дейност, бял на цвят, административно определен под №14, с адрес улица „Батак“ /северозападно от трафопост „ТП Изгрев 8 на ЕВН“/  с приблизителни размери 9м. x 5м., поставен частично в имот частна общинска собственост,  с документ за собственост АЧОС 2981 от 09.07.2014г. - ПИ 56784.553.174 по КККР на гр.Пловдив, УПИ I-За комплексно застрояване, кв.11 по плана на кв.“Дружба“, гр.Пловдив и  поставен частично в имот частна общинска собственост, с документ за собственост АЧОС 2486 от 05.08.2010г. - ПИ 56784.553.171 по КККР на гр.Пловдив, УПИ – II 553.68  жилищно застрояване и общ. дейности, кв.11 по плана на кв.“Дружба“, гр.Пловдив и е собственост на неизвестно лице.

За поставянето на преместваемият обект не са издавани разрешение за поставяне и разрешение за ползване, същият не отговаря на изискванията на правилата и нормативите  за устроиство на територията, съгласно  ЗУТ и на Наредбата за реда за поставяне на преместваеми обекти за увеселителна, търговска или друга обслужваща дейност и елементите на градското обзавеждане на територията на Община Пловдив (НРППОУТДОДЕГОТОП), на Общински съвет-Пловдив.

Предвид гореизложеното и на основание чл.57а, ал.1, т.1, пр.1, т.2, пр.1, т.3 от ЗУТ, и чл.46, ал.1, т.1, пр.1, т.2, пр.1, т.3 от НРППОУТДОДЕГОТОП, чл.59, ал.1 и ал.2 от АПК,  като взех предвид Констативен акт №28/30.04.2024 год., по който в указания законов срок не са регистрирани /постъпили/ възражения в район „Източен” от заинтересованите лица, както и с оглед на предоставените ми правомощия със Заповед № 24 OА-970/24.04.2024 год. на Кмета на Община Пловдив.

                                                                Н А Р Е Ж Д А М

 

 

 

Преместваем обект, представляващ: Метален павилион – търговска дейност, бял на цвят, административно определен под №14, с адрес улица „Батак“ /северозападно от трафопост „ТП Изгрев 8 на ЕВН“/  с приблизителни размери 9м. x 5м., поставен частично в имот частна общинска собственост,  с документ за собственост АЧОС 2981 от 09.07.2014г. - ПИ 56784.553.174 по КККР на гр.Пловдив, УПИ I-За комплексно застрояване, кв.11 по плана на кв.“Дружба“, гр.Пловдив и  поставен частично в имот частна общинска собственост, с документ за собственост АЧОС 2486 от 05.08.2010г. - ПИ 56784.553.171 по КККР на гр.Пловдив, УПИ – II 553.68  жилищно застрояване и общ. дейности, кв.11 по плана на кв.“Дружба“, гр.Пловдив , да се премахне от извършителя в 3-дневен срок от съобщаване на настоящата заповед.

При неспазване на срока за доброволно изпълнение ще се извърши принудително премахване на незакония обект по реда на чл. 57, ал.7  от ЗУТ за сметка на извършителя.

В случай, че заповедта не е изпълнена в указания срок, същата да бъде изпълнена със съдействието на органите на полицията.

Въз основа на влязла в сила заповед за премахване на обекта и протокол за извършените разходи по премахването се издава заповед за незабавно изпълнение по реда на чл.418 от ГПК.

Връчването и контрола по изпълнението на настоящата заповед възлагам на Зам.-кмет УТ, ИИ и Б.

Преди изпълнението заповедта подлежи на оспорване пред Административен съд гр.Пловдив в 14 (четиринадесет) дневен срок от съобщаването и на основание чл.215 от ЗУТ, като обжалването на заповедта не спира изпълнението на административния акт, на основание чл. 217 ал.1, т.11 от ЗУТ.

 

 

К М Е Т на район ”ИЗТОЧЕН” ..................................

/Емил Русинов/

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EP/ СЦ/СТ