Община Пловдив Район Източен - официален уеб сайт

Заповед № ЗРИ - 237/05.04.2024г.

З А П О В Е Д

№ ЗРИ -237/05.04.2024г.

Във връзка с Констативен акт №14/30.05.2023 год., съставен от длъжностни лица на район Източен”– Община Пловдив, съобщен чрез залепване на обекта, на информационното табло на район “Източен” и публикуван в сайта на района на 01.06.2023 год.  се установява, че преместваем обект /съоръжение/, представляващ: МЕТАЛНА ГАРАЖНА КЛЕТКА административно определена под №3 с приблизителни размери 6,00м х 4,00м  поставена върху имот общинска собственост  ПИ 56784.553.24 по КККР на гр.Пловдив, в улична регулация  по плана на кв.”Дружба”, гр.Пловдив,  с адрес: ул.,,Малина“, собственост на неизвестно лице.

За поставянето на преместваемият обект не са издавани разрешение за поставяне и разрешение за ползване, същият не отговаря  на изискванията на правилата и нормативите за устроиство на територията, съгласно ЗУТ и на Наредбата за реда за поставяне на  преместваеми обекти за увеселителна, търговска или друга обслужваща  дейност  и елементите на градското обзавеждане на територията на Община Пловдив (НРППОУТДОДЕГОТОП), на Общински съвет – Пловдив.

Предвид гореизложеното и на основание чл.57а, ал.1, т.1, т.2, т.3 от ЗУТ, и чл.46, ал.1, т.1, т.2, т.3, т.7 от НРППОУТДОДЕГОТОП, чл.59, ал.1 и ал.2 от АПК, като взех предвид Констативен акт №14/30.05.2023 год., по който в указания законов срок не са регистрирани /постъпили/ възражения в район „Източен” от заинтересованите лица, както и с оглед на предоставените ми правомощия със Заповед № 21ОА-1418 / 10.06.2021 год. на Кмета на Община Пловдив.

                                                                Н А Р Е Ж Д А М

 

Преместваем обект представляващ: МЕТАЛНА ГАРАЖНА КЛЕТКА, административно определена под №3 с приблизителни размери 6,00м х 4,00м  поставена  върху имот общинска собственост  ПИ 56784.553.24 по КККР на гр.Пловдив, в улична регулация  по плана на кв.”Дружба”, гр.Пловдив,  с адрес: ул.,,Малина“, да се премахне от извършителя  в 3-дневен срок от съобщаване на настоящата заповед.  В случай, че заповедта  не е изпълнена в указания срок, същата да бъде изпълнена  със съдействието на  ОП ,,Чистота“ и ОП ,,Градини и паркове“ със съдействието на органите на полицията.

Предвид изпълнението  заповедта подлежи на оспорване пред Административен съд гр.Пловдив в 14 (четиринадесет) дневен срок от съобщаването и на основание чл.215 от ЗУТ, като  обжалването на заповедта не спира изпълнението на административния акт  на основание чл. 217 ал.1, т.11 от ЗУТ.

  КМЕТ на район ”ИЗТОЧЕН“    ........................

/Емил Русинов/

 

 

 

 

СЛ/МТ