Община Пловдив Район Източен - официален уеб сайт

Заповед № ЗРИ - 231/05.04.2024г.

З А П О В Е Д

 

№ ЗРИ - 231/05.04.2024г.

 

              Във връзка с Констативен акт №15/30.05.2023 год., съставен от длъжностни лица на район Източен”– Община Пловдив, съобщен чрез залепване на обекта, на информационното табло на район “Източен” и публикуван в сайта на района на 01.06.2023 год.  се установява, че преместваем обект /съоръжение/, представляващ: МЕТАЛНА ГАРАЖНА КЛЕТКА административно определена под №5 с приблизителни размери 8,00м х 4,00м  поставена върху имот общинска собственост  ПИ 56784.553.21 по КККР на гр.Пловдив, УПИ IХ-общински, кв.2, по плана на кв.”Дружба”, гр.Пловдив, с адрес: ул.,,Малина“, /до бл.138/, собственост на неизвестно лице.

         За поставянето на преместваемият обект не са издавани разрешение за поставяне и разрешение за ползване, същият не отговаря  на изискванията  на правилата  и нормативите за устроиство на територията, съгласно  ЗУТ  и на Наредба  за  реда  за поставяне на преместваеми обекти за увеселителна, търговска или друга обслужваща дейност и елементите на градското обзавеждане на територията на Община Пловдив (НРППОУТДОДЕГОТОП), на Общински съвет – Пловдив.

            Предвид гореизложеното и на основание чл.57а, ал.1, т.1, т.2, т.3 от ЗУТ,  и  чл.46, ал.1, т.1, т.2 , т.3, т.7 от НРППОУТДОДЕГОТОП, чл.59, ал.1 и ал.2 от АПК, като взех предвид Констативен акт №15/30.05.2023 год., по който в указания законов срок не са регистрирани /постъпили/ възражения в район „Източен” от заинтересованите лица, както и с оглед на предоставените ми  правомощия  със Заповед № 21ОА-1418 / 10.06.2021 год. на Кмета на Община Пловдив.

                                   

                                                                Н А Р Е Ж Д А М

 

        Преместваем обект представляващ: МЕТАЛНА ГАРАЖНА КЛЕТКА, административно определена под №5 с приблизителни размери 8,00м х 4,00м  поставена  върху имот общинска собственост  ПИ 56784.553.21 по КККР на гр.Пловдив, УПИ IХ-общински, кв.2, по плана на кв.”Дружба”, гр.Пловдив,  с адрес: ул.,,Малина“, / до бл.138/, да се премахне от извършителя  в 3-дневен срок от съобщаване на настоящата заповед. В случай, че заповедта не е изпълнена в оказания срок, същата да бъде изпълнена със съдействието на ОП ,,Чистота“ и ОП ,,Градини и паркове“,  със съдействието на органите на полицията.

         Преди изпълнението заповедта подлежи на оспорване пред Административен съд гр.Пловдив в 14 (четиринадесет) дневен срок от съобщаването и на основание чл.215 от ЗУТ, като          обжалването на заповедта не спира изпълнението на административния акт, на основание чл. 217 ал.1, т.11 от ЗУТ.

           

  КМЕТ на район ”ИЗТОЧЕН“    ........................

/Емил Русинов/

           

СЛ/МТ