Община Пловдив Район Източен - официален уеб сайт

ЗАПОВЕД №ЗРИ - 161/18.03.2024Г.

ЗАПОВЕД

№ЗРИ - 161/18.03.2024г.

              Във връзка с Констативен акт №2/11.01.2024 год., съставен от длъжностни лица на район Източен”– Община Пловдив, съобщен чрез залепване на обекта, на информационното табло на район “Източен” и публикуван в сайта на района на 11.01.2024 год.  се установява, че преместваем обект /съоръжение/, представляващ: МЕТАЛЕН ПАВИЛИОН-търговска дейност, бял на цвят, административно определен под №2 с приблизителни  размери 6,00м х 5,00м  поставен върху имот общинска собственост в  ПИ с идентификатор 56784.553.215  по КККР на гр.Пловдив, в УПИ IV- 553.215 комплексно застрояване,  кв.1б, по плана на кв.”Ландос,,, гр.Пловдив,  с адрес: ул.,,Крайна“, собственост на неизвестно лице.

         За поставянето на преместваемият обект не са издавани разрешение за поставяне и разрешение за ползване, същият не отговаря на изискванията на правилата и нормативите за устроиство на територията, съгласно ЗУТ и на Наредбата за реда за поставяне  на преместваеми обекти за увеселителна, търговска или друга обслужваща дейност и елементите на градското обзавеждане на територията на Община Пловдив (НРППОУТДОДЕГОТОП), на Общински съвет – Пловдив.

            Предвид гореизложеното и на основание чл.57а, ал.1, т.1, т.2, т.3 от ЗУТ, и чл.46, ал.1, т.1, т.2, т.3, т.7 от НРППОУТДОДЕГОТОП, чл.59, ал.1 и ал.2 от АПК, като взех предвид Констативен акт №2/11.01.2024 год., по който в указания законов срок не са регистрирани /постъпили/ възражения в район „Източен” от заинтересованите лица, както и с оглед на предоставените ми правомощия със Заповед № 21ОА-1418/10.06.2021 год. на Кмета на Община Пловдив.

                                                                Н А Р Е Ж Д А М

 

        Преместваем обект представляващ: : МЕТАЛЕН ПАВИЛИОН-търговска дейност, бял на цвят, административно определен под №2 с приблизителни  размери 6,00м х 5,00м  поставен върху имот общинска собственост в  ПИ с идентификатор 56784.553.215  по КККР на гр.Пловдив, в УПИ IV- 553.215 комплексно застрояване,  кв.1б, по плана на кв.”Ландос,,, гр.Пловдив,  с адрес: ул.,,Крайна“, да се премахне от извършителя  в 3-дневен срок от съобщаване на настоящата заповед. В случай, че заповедта не е изпълнена в оказания срок, същата да бъде изпълнена със съдействието на ОП ,,Чистота“ и ОП ,,Градини и паркове“, със съдействието на органите на полицията.

        Преди изпълнението заповедта подлежи на оспорване пред Административен съд гр.Пловдив в 14 (четиринадесет) дневен срок от съобщаването и на основание чл.215 от ЗУТ, като обжалването на заповедта не спира изпълнението на административния акт, на основание чл. 217 ал.1, т.11 от ЗУТ.

 КМЕТ на район ”ИЗТОЧЕН“    ........................

/Емил Русинов/

Съгласувал:

Сениха Ловчалиева

Началник отдел “АПО, К и ЧР”

Изготвил:

инж. Мария Трендафилова

Гл. инспектор „СК”