Община Пловдив Район Източен - официален уеб сайт

ЗАПОВЕД №ЗРИ - 123/07.03.2024Г.

 З А П О В Е Д   

№ЗРИ - 123/07.03.2024 г.

 

При извършена проверка от длъжностни лица при Район „Източен”, Община Пловдив, оправомощени по реда на чл.223, ал.2 от ЗУТ, е съставен Констативен акт №12/17.03.2023 год., с който е установен НЕЗАКОНЕН СТРОЕЖ, представляващ:

„ЕДНОЕТАЖНА ПОЛУМАСИВНА СГРАДА”, с идентификатор  56784.525.119.2 с приблизителна площ 45,00 кв.м. построена в  имот частна собственост   ПИ 56784.525.119 по КККР на гр.Пловдив  в УПИ Х–6,11,12,115,119,124,125,126,127, комплексно жилищно застрояване  кв.5-нов  по плана на кв. Многофункционална зона ,,Изток”, гр.Пловдив с адрес ул.,,Шумен“ и е собственост на неизвестно лице.

От правна и фактическа страна се установява следното:

Строежът е извършен в имот, който е  собственост на наследници на Спас Николов Спасов, съгласно Решение №3159/12.10.1995 г. на Поземлена комисия – гр. Пловдив.

Извършител и собственик на строежа е: НЕИЗВЕСТЕН

Строежът представлява:„ЕДНОЕТАЖНА ПОЛУМАСИВНА СГРАДА”, с идентификатор  56784.525.119.2 с приблизителна площ 45,00 кв.м. построена в  имот частна собственост   ПИ 56784.525.119 по КККР на гр.Пловдив  в УПИ Х – 6,11,12,115,119,124,125,126,127, комплексно жилищно застрояване  кв.5-нов  по плана на кв. Многофункционална зона ,,Изток”, гр.Пловдив с адрес ул.,,Шумен“,  без одобрени проекти и разрешение за строеж. Обекта е изпълнен от тухлена зидария с четирискатен  покрив.

Строежът е Пета категория, съгласно чл.137, ал.1, т.5 от  ЗУТ и Наредба  №1/30.07.2003г. на МРРБ – София.

Извършеното строителство е без одобрени инвестиционни проекти и без разрешение за строеж, в нарушение на чл. 148, ал. 1 от ЗУТ и представлява незаконен строеж по смисъла на чл.225, ал. 2, т. 1 и 2 от ЗУТ.

Тези обстоятелства са отразени в Констативен акт  12/17.03.2023г., съставен по реда на чл.225а, ал.2 от ЗУТ, с който е започнато производството по налагане на принудителна административна мярка, съгласно чл.225а, ал.1 от ЗУТ. Констативният акт е връчен на 17.03.2023г. на  Ивайло Георгиев Николов, наследник на Спас Николов Спасов.

В законоустановения срок срещу Констативен акт 12/17.03.2023г. в деловодството на Район „Източен” не е постъпило възражение от заинтересованите лица.

До датата на издаване на настоящия административен акт не е подавано заявление за узаконяване на обекта съгласно §184 от ПЗР на ЗИДЗУТ, съответно извършеният незаконен строеж не подлежи на узаконяване. Отделно от това обстоятелство извършеният строеж няма статут на търпим строеж, съгласно §16 от ПР на ЗУТ и §127, ал.2 от ПРЗ ЗИДЗУТ, видно от становище на гл.архитект на район „Източен” Община Пловдив.

Извършеното незаконно строителство не отговаря на предвижданията на действащия ЗРП. Съгласно ОУП на гр.Пловдив, строежа попада в имот частна собственост без съгласието на собствениците по плана на Многофункционална зона ,,Изток,,  без одобрени проекти и разрешение за строеж в нарушение на чл.137, ал.3, чл.148, ал.1 и чл.182 от ЗУТ.

Налице е безспорно установен незаконен строеж по смисъла на чл. 225, ал.2, т.2 от ЗУТ.

Предвид изложените правнозначими факти и данни, становище на гл.архитект на район „Източен” и на основание чл. 225а, ал.1 от ЗУТ, във връзка с чл. 225, ал. 2, т.1 и 2 от ЗУТ и чл. 223, ал. 1, т. 8 от ЗУТ във връзка с чл. 59, ал. 1 и ал. 2 от АПК и правомощията, предоставени ми със Заповед №210А-1418/10.06.2021 год. на Кмета на Община Пловдив

 

 

 

Н А Р Е Ж Д А М:

 

1.Да бъде премахнат от наследниците на Спас Николов Спасов незаконен строеж представляващ: ,,ЕДНОЕТАЖНА ПОЛУМАСИВНА СГРАДА”, с идентификатор  56784.525.119.2 с приблизителна площ 45,00 кв.м. построена в  имот частна собственост   ПИ 56784.525.119 по КККР на гр.Пловдив  в УПИ Х – 6,11,12,115,119,124,125,126,127, комплексно жилищно застрояване  кв.5-нов  по плана на кв. Многофункционална зона ,,Изток”, гр.Пловдив с адрес ул.,,Шумен“   собственост на неизвестно лице.

.          II. Премахването да се извърши   доброволно в 7-дневен срок от съобщаване на   настоящата заповед от наследниците на Спас Николов Спасов. В противен случей премахването на сградата да се извърши, всеки следващ работен ден от служители на общинската администрация на район „Източен” със съдействието на органите на полицията.

III.  Въз основа на влязла в сила заповед за премахване на строежа и протокол за извършените разходи по принудителното премахване се издава заповед за незабавно изпълнение по чл.418 от ГПК.

IV.Настоящата Заповед подлежи на обжалване по реда на чл. 215, ал.1 и ал.4 от  ЗУТ  чрез кмета на Район „Източен” пред Административен съд – гр. Пловдив в 14-дневен срок от съобщаването й.

К М Е Т на район ”ИЗТОЧЕН“ :..................................

/Емил Русинов/

 

 

 

 

 

 

 

 

 

СЛ/МТ