Община Пловдив Район Източен - официален уеб сайт

УВЕДОМЛЕНИЕ ЗА СТАРТИРАНЕ НА ПРОЦЕДУРА ПО ИЗДАВАНЕ НА РАЗРЕШЕНИЕ ЗА ПРЕМАХВАНЕ НА ЗАСЕГНАТАТА ОТ СТРОИТЕЛСТВО ДЪРВЕСНА РАСТИТЕЛНОСТ НА ОСНОВАНИЕ ЧЛ. 148, АЛ. 12 ОТ ЗУТ

На основание чл.66, ал.1 и ал.2 от Административнопроцесуалния кодекс, във връзка с чл.63, ал.2 от Закона за устройство на територията откривам производство по издаване на разрешение за отсичане на 8 бр. дървета – Аризонски кипарис (Cupressus arizonica) – 1 брой; Мъждрян (Fraxinus ornus) – 1 брой, Джанка  (Prunus cerasifera) – 5 броя и Върба  (Salix fragilis) – 1 брой.

Форма на участие на заинтересованите лица в производството по чл. 66, ал. 1 и ал. 2, предложение последно от АПК: Заинтересованите лица и организации могат да участват в производството по издаване на акта, на основание чл. 69, ал. 1, т. 1 от АПК, чрез представяне на писмени предложения и възражения, които могат да заявят в центъра за административно обслужване в сградата на район „Източен“ Община Пловдив на бул. „Шести септември“ №274 или на следния e-mail адрес: info@iztochen-plovdiv.bg в едномесечен срок, считан от датата на оповестяване на уведомлението.

Настоящото уведомление да се оповести на интернет-страницата и на таблото за обяви на район „Източен“ Община Пловдив, на основание чл. 66, ал. 1, предложение последно от АПК.

Заинтересованите лица и организации имат право на достъп до цялата информация, съдържаща се в преписката по издаване на общия административен акт, която могат да получат в стая №24 (на втори етаж) в сградата на бул. „Шести септември“ №274. 

ПРОЕКТ НА ЗАПОВЕД

за отсичане на дълготрайна растителност

по чл. 148, ал. 12 от Закона за устройство на територията

 След като се запознах с преписката, образувана във връзка с обект: Изграждане на ново пространство за отдих и рекреация в УПИ III – 23, за жилищни нужди, кв. 16 нов по регулационния план на кв. „Гладно поле“, гр. Пловдив, ПИ с идентификатор 56784.529.105 по КК и Кр на гр. Пловдив (ул. „Богомил“ №100-110), относно необходимостта от премахване на засегнатата от строителство дървесна растителност на основание чл. 148, ал. 12 от ЗУТ, установих следното:

На 23.10.2023 г. комисията, назначена с моя Заповед № ЗРИ-843/09.12.2022 г за изпълнение на задължения по издаване на разрешение за отсичане и преместване на дълготрайна декоративна растителност на обект  Изграждане на ново пространство за отдих и рекреация в УПИ III – 23, за жилищни нужди, кв. 16 нов по регулационния план на кв. „Гладно поле“, гр. Пловдив, ПИ с идентификатор 56784.529.105 по КК и Кр на гр. Пловдив (ул. „Богомил“ №100-110) и е дала следното заключение за състоянието на растителността:

За премахване: Аризонски кипарис (Cupressus arizonica) – 1 брой; Мъждрян (Fraxinus ornus) – 1 брой, Джанка  (Prunus cerasifera) – 5 броя и Върба  (Salix fragilis) – 1 брой. Да се оформят короните и се премахнат сухите клони на останалите дървесни декоративни видове в имота.

За дърветата е изготвена санитарна оценка, съгласно Наредба за развитие, поддържане и опазване на зелената система на територията на община Пловдив, Приета с решение №225, взето с Протокол №11 от 11.06.2009 г.на Общински съвет - Пловдив, с подробно описание на състоянието им към момента на провеждане на процедурата.

Като взех в предвид констатациите на комисията, описани в протокол от 23.10.2023г., при отчитане местоположението на дърветата съобразно обект Изграждане на ново пространство за отдих и рекреация в УПИ III – 23, за жилищни нужди, кв. 16 нов по регулационния план на кв. „Гладно поле“, гр. Пловдив, ПИ с идентификатор 56784.529.105 по КК и Кр на гр. Пловдив (ул. „Богомил“ №100-110), считам за невъзможно запазването им. Въз основа на събраната документация, растителността подлежи на премахване на основание чл. 31, ал. 2, т.2 и т.4 и ал.3 от Наредба за развитие, поддържане и опазване на зелената система на територията на община Пловдив, Приета с решение №225, взето с Протокол №11 от 11.06.2009 г.на Общински съвет - Пловдив, както и чл. 148, ал. 12 от Закона за устройство на територията, и в изпълнение на заповед № 19ОА-2834/28.11.2019 г. на кмета на Община Пловдив

 

 

РАЗРЕШАВАМ:

  1. Отсичането и изкореняването на седем (8) броя дървета: Аризонски кипарис (Cupressus arizonica) – 1 брой; Мъждрян (Fraxinus ornus) – 1 брой, Джанка (Prunus cerasifera) – 5 броя и Върба  (Salix fragilis) – 1 брой. На останалите декоративни дървесни видове да се оформят короните и се премахнат сухите клони.
  2. Възлагам на ОП „Градини и паркове“ да извърши описаното в т. 1 от настоящата заповед.
  3. Заповедта да се връчи на ОП „Градини и паркове“ – за изпълнение и Дирекция „ЕУО“ при Община Пловдив – за сведение.

Настоящият административен акт да се оповести по реда на чл.72, ал.1 от АПК, на интернет-страницата на район „Източен“ Община Пловдив. Заповедта подлежи на обжалване в едномесечен срок, а в хипотезата на чл. 179, предл. второ от АПК в 14-дневен срок пред Административен съд - Пловдив.

 

 

 За Кмет на район „Източен“

 Община Пловдив, съгласно Заповед №650/19.10.2023 г.

ВАСИЛКА ЧОПКОВА

Зам.-кмет