Община Пловдив Район Източен - официален уеб сайт

УВЕДОМЛЕНИЕ ЗА СТАРТИРАНЕ НА ПРОЦЕДУРА ПО ИЗДАВАНЕ НА РАЗРЕШЕНИЕ ЗА ПРЕМАХВАНЕ НА ДЪРВЕСНА РАСТИТЕЛНОСТ НА ОСНОВАНИЕ ЧЛ. 73 ОТ АПК

На основание чл.73 от Административнопроцесуалния кодекс, във връзка с чл.63, ал.2 от Закона за устройство на територията откривам производство по издаване на разрешение за отсичане на 1 бр. широколистно дърво от вида Явор

Форма на участие на заинтересованите лица в производството по чл. 66, ал. 1 и ал. 2, предложение последно от АПК: Заинтересованите лица и организации могат да участват в производството по издаване на акта, на основание чл. 69, ал. 1, т. 1 от АПК, чрез представяне на писмени предложения и възражения, които могат да заявят в центъра за административно обслужване в сградата на район „Източен“ Община Пловдив на бул. „Шести септември“ №274 или на следния e-mail адрес: info@iztochen-plovdiv.bg в едномесечен срок, считан от датата на оповестяване на уведомлението.

Настоящото уведомление да се оповести на интернет-страницата и на таблото за обяви на район „Източен“ Община Пловдив, на основание чл. 66, ал. 1, предложение последно от АПК.

Заинтересованите лица и организации имат право на достъп до цялата информация, съдържаща се в преписката по издаване на общия административен акт, която могат да получат в стая №24 (на втори етаж) в сградата на бул. „Шести септември“ №274.

ПРОЕКТ НА ЗАПОВЕД

за отсичане на дълготрайна растителност

След като се запознах с преписката, образувана във връзка с констатация на 09.10.2023 г. на членове на комисията, назначена с моя Заповед № ЗРИ-843/09.12.2022 г за изпълнение на задължения по издаване на разрешение за отсичане и преместване на дълготрайна декоративна растителност, и заключението за състоянието на 1 брой Явор  на ул. „Месемврия“ №19 – сух, установих:

За дърветото е изготвена санитарна оценка, съгласно Наредба за развитие, поддържане и опазване на зелената система на територията на община Пловдив, Приета с решение №225, взето с Протокол №11 от 11.06.2009 г.на Общински съвет - Пловдив, с подробно описание на състоянието му към момента на провеждане на процедурата.

Като взех в предвид констатациите на комисията, описани в протокол от 09.10.2023г., считам за неотложно премахването му. Въз основа на събраната документация, растителността подлежи на премахване на основание чл. 31, ал. 2, т.2 и ал.3 от Наредба за развитие, поддържане и опазване на зелената система на територията на община Пловдив, Приета с решение №225, взето с Протокол №11 от 11.06.2009 г.на Общински съвет - Пловдив, и в изпълнение на заповед № 19ОА-2834/28.11.2019 г. на кмета на Община Пловдив

РАЗРЕШАВАМ:

  1. Отсичането и изкореняването на 1 брой дърво от вида Явор на ул. „Месемврия“ №19.
  2. Възлагам на ОП „Градини и паркове“ да извърши описаното в т. 1 от настоящата заповед.
  3. Заповедта да се връчи на ОП „Градини и паркове“ – за изпълнение и Дирекция „ЕУО“ при Община Пловдив – за сведение.

Настоящият административен акт да се оповести по реда на чл.72, ал.1 от АПК, на интернет-страницата на район „Източен“ Община Пловдив. Заповедта подлежи на обжалване в едномесечен срок, а в хипотезата на чл. 179, предл. второ от АПК- в 14-дневен срок пред Административен съд - Пловдив.

ИВАН СТОЯНОВ

 Кмет на район „Източен“

 Община Пловдив