Община Пловдив Район Източен - официален уеб сайт

Указания за кандидатстване по Проект "Енергийно обновяване на българските домове" Схема за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ.

 1. Заявление за интерес и подкрепа
 2. Покана за свикване на ОС на ЕС-СС
 3. Протокол от залепване на поканата
 4. Протокол от ОС на ЕС-СС
 5. Справка за ССО
 6. Индикативен бюджет за обновяване за ЕЕ
 7. Индикативен бюджет за обновяване за ЕЕ
 8. ЗАЯВЛЕНИЕ ЗФПИОЕЕ
 9. ИНДИКАТИВЕН БЮДЖЕТ
 10. Образец Споразумение за създаване на СС
 11. Покана за свикване на общото събрание на СС
 12. Протокол от залепване на поканата
 13. Протокол от общото събрание на СС
 14. Информация за сградата
 15. Информация за наличност на документация
 16. КЛ-допустимост на сградата по видими белези
 17. Справка за начина на финансиране на ССО
 18. Контролен лист за подаване на ЗФПИОЕЕ