Община Пловдив Район Източен - официален уеб сайт

СЪОБЩЕНИЕ  № ЗРИ - 661/13.11.2023г. ДО РАМАДАН ЯБАНДЖИЕВ, ГРАД ПЛОВДИВ, УЛ.“ТЪЖА“ №5, ЕТ.5, АП.13

Уведомяваме Ви, че за обект: „метална гаражна клетка”- разположена пад №220, съгласно схема И-14 с приблизителни размери 3,20м x 6.00м , поставен върху имот часта общинска собственост АЧОС № 2919/2014г. в ПИ 56784.526.63 по КККР  на град Пловдив, УПИ I-КЖС, кв.6 по плана на кв.“Изгрев“,гр.Пловдив, е издадена Заповед №  ЗРИ-661/13.11.2023г. от извършена проверка от служители на Район „Източен”, Община Пловдив.

Със съдържанието на Заповед № ЗРИ-661/13.11.2023 год. може да се запознаете в техническата служба на Район”Източен” – бул.„6-ти септември” №274, гр.Пловдив.

Възражение /жалби/ срещу Заповед № ЗРИ-661/13.11.2023 год. могат да бъдат подавани в 14–дневен срок, считано от 07.12.2023год. чрез Кмета на Район ”Източен”, Община Пловдив пред Административен съд – Пловдив по реда на чл.215, ал.1 и ал.3 от ЗУТ.

Настоящото съобщение е залепено на обекта и на таблото, намиращо се в Район ”Източен”, Община Пловдив на 07.12.2023 год. и удостоверява, че адресантът му е уведомен по реда на §4, ал.1, изречение 2 от Д.Р. на ЗУТ.

СЪСТАВИЛИ:

1........................./инж. М.Трендафилова/

2.............................../инж.С.Тафрова/