Община Пловдив Район Източен - официален уеб сайт

Съобщение във връзка с изпълнение на чл.99б, ал.3 от Закона за гражданска регистрация

С  Ъ  О  Б  Щ  Е  Н  И  Е!

Във връзка с изпълнение на чл.99б, ал.3 от Закона за гражданска регистрация и чл.140а, ал.6 от Наредба № РД-02-20-9/21.05.2012 г. на основание Заповед № 23ОА-2709/18.10.2023 г., Заповед № 23ОА-2712/18.10.2023г.,  Заповед №23ОА-2713/18.10.2023г.,Заповед№23ОА-2714/18.10.2023г. на Кмета на Община Пловдив се извърши заличаване на адресна регистрация по постоянен и настоящ адрес на територията на район „Източен“ на следните лица:

1.Ели  Аташ-ул.“Крайречна“№16 ет.2ап.5

2.Анка Мехмед--ул.“Острец“№22 ет.2 ап.9

3.Ангел Стоянов- ул.“Острец“№22 ет.2 ап.9

  1. Перхан Стоянова- ул.“Острец“№22 ет.2 ап.9

5.Небие Стоянова- ул.“Острец“№22 ет.2 ап.9

6.Стефан Стоянов- ул.“Острец“№22 ет.2 ап.9

7.Гергана Мазнева-ул.“Ландос“№71 ет.5 ап.14

8.Данчо Мазнев- ул.“Ландос“№71 ет.5 ап.14

9.Дарина Борисова- ул.“Ландос“№71 ет.5 ап.14

10.Гергана Мазнева- ул.“Ландос“№71 ет.5 ап.14

11.Стоян Борисов- ул.“Ландос“№71 ет.5 ап.14

12.Данчо Борисов- ул.“Ландос“№71 ет.5 ап.14

13.Йорданка Димова-ул.“Калина“№59 ет.7 ап.26

14.Румен Рашков - ул.“Калина“№59 ет.7 ап.26