Община Пловдив Район Източен - официален уеб сайт

СЪОБЩЕНИЕ ВЪВ ВРЪЗКА С ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ЧЛ.99Б, АЛ.3 ОТ ЗАКОНА ЗА ГРАЖДАНСКА РЕГИСТРАЦИЯ

С  Ъ  О  Б  Щ  Е  Н  И  Е!

Във връзка с изпълнение на чл.99б, ал.3 от Закона за гражданска регистрация и чл.140а, ал.6 от Наредба № РД-02-20-9/21.05.2012 г. на основание Заповед № 24ОА-696/27.03.2024 г. на Кмета на Община Пловдив се извърши заличаване на адресна регистрация по постоянен и настоящ адрес на територията на район „Източен“ на следното лице:

1.Гергана Мутафчийска- ул.“Крайна“№9 ет.6 ап.16