Община Пловдив Район Източен - официален уеб сайт

СЪОБЩЕНИЕ ВЪВ ВРЪЗКА С ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ЧЛ. 99Б, АЛ.3 ОТ ЗАКОНА ЗА ГРАЖДАНСКА РЕГИСТРАЦИЯ

С  Ъ  О  Б  Щ  Е  Н  И  Е!

Във връзка с изпълнение на чл.99б, ал.3 от Закона за гражданска регистрация и чл.140а, ал.6 от Наредба № РД-02-20-9/21.05.2012 г. на основание Заповед № 23ОА-2056/24.08.2023 г., Заповед № 23ОА-2093/25.08.2023 г  на Кмета на Община Пловдив се извърши заличаване на адресна регистрация по постоянен и настоящ адрес на територията на район „Източен“ на следните лица:

1.Владимир Владимиров - ул.“Клен“№2, ет.7, ап.25

2.Минка Генова - ул.“Клен“№2,  ет.7,  ап.25

3.Елена ненова - ул.“Клен“№2,  ет.7,  ап.25

4.Петър Димитров - ул.“Клен“№2,  ет.7, ап.25

5.Живко Христов- ул.“Лев Толстой“№1,  ет.2,  ап.5