Община Пловдив Район Източен - официален уеб сайт

СЪОБЩЕНИЕ на основание чл. 32 от ДОПК

На 15.04.2015г. долуподписаната Дина Гочева Люцканова - Орган по приходите съгласно Заповед № 14 OA 478/27.02.2014 г. на Кмета на Община Пловдив, посетих адрес: гр. Пловдив, ул. Х.Г.Павлов №24, ет.4, ап.12, с цел връчване на Акт за установяване на публично общинско вземане № 3/13/ 26.02.2015г. г. на Никола Тодоров Бешликов .Същият не беше намерен на адреса.
На основание чл. 32, ал. 4 от ДОПК съобщението се поставя на информационното табло и се публикува на електронната страница на Район „Източен".

Файлове за изтегляне

15.04.2015