Община Пловдив Район Източен - официален уеб сайт

СЪОБЩЕНИЕ На основание чл.32 от ДОПК

СЪОБЩЕНИЕ

На основание чл.32 от ДОПК

       На 29.07.2015г. долуподписаната Дина Гочева Люцканова-Орган по приходите съгласно Заповед № 14 ОА 478/27.02.2014г. на Кмета на Община Пловдив постави на информационното табло Покани за изпълнение на парични задължения с Изх.№1000-418/2//26.06.2015г. изпратена на Славчо Иванов Пухтев,с адрес:гр.Пловдив,ул.Богомил №104,ет.3,ап.8;Изх.№1000-418/26.06.2015г.изпратена на Трайко Трайков Дочев с адрес:гр.Пловдив,ул.Бъндерица №22,ет.1,ап.1;Изх.№1000-418/6//26.06.2015г.изпратена на Марин Личев Нешев,с адрес:гр.Пловдив ул.Зенит №17А,ет.1,ап.2;Изх.№1000-418/5//26.06.2015г. изпратена на Джеврет Садъков Фейзев,с адрес:гр.Пловдив,ул.Батак№56,ет.2,ап.6;Изх.№1000-423/01.07.2015г. изпратена на Анка Миткова Ангелова,както и Покана за доброволно изпълнение с Изх.№1000-437//06.07.2015г. изпратена на Тодор Станчев Карастоянов,с адрес:гр.Пловдив,ул.Бъндерица №20,ет.7,ап.21,като същите се връщат непотърсени от посочените лица.

На основание чл.32,ал.4 от ДОПК съобщението се поставя на информационното табло и се публикува на електонната страница на Район "Източен".

 

ДИНА ЛЮЦКАНОВА

Орган по приходите Район"Източен"
Файлове за изтегляне

SAOBShtENIE_Na_osnovanie_chl.32_ot_DOPK