Община Пловдив Район Източен - официален уеб сайт

ПОКАНА ЗА ДОБРОВОЛНО ПЛАЩАНЕ

ДО

Г-Н АТАНАС МИХАЙЛОВ ДОБЧЕВ

УПРАВИТЕЛ НА "МАУРО-ПЛОВДИВ"ЕООД

 

 

ПОКАНА ЗА ДОБРОВОЛНО ПЛАЩАНЕ

 

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО НЯГОВА,

С настоящото Ви приканваме да се явите в 5-дневен срок,считано от датата на получаване на настоящата покана,в отдел "Стопански дейности" (стая №28) на Район "Източен",ул."Лев Толстой" №2,за плащане на дължимата от Вас сума в размер на 4800.00лв./четири хиляди осемстотин лв./,без ДДС,както и лихва 969.37лв.,изчислена към 31.12.2014г. по Разрешение № 02-И-701/08.01.2010г. за ползване на имот общинска собственост от 29.00кв.м. на ул.Герлово/южно от ТП/издадено от Община Пловдив-Район "Източен" на "ДЖОРДЖИ-ИН"ЕООД.

В случай,че не платите ДОБРОВОЛНО дължимата от Вас на Община Пловдив-Район "Източен" сума в размер на 4800.00лв./четири хиляди осемстотин лв./ без ДДС,ведно с лихвата в указания срок,дължимата сума ще бъде събрана по съдебен ред,а обекта премахнат.

 

С уважение,

НИКОЛАЙ ЧУНЧУКОВ

Кмет на район"Източен"

 

 

Съгласувал:

Станислава Колева-Трендафилова

Главен юрисконсулт

 

Изготвил:

Венета Маркова

Главен експерт"СД"

Файлове за изтегляне
ПОКАНА