Община Пловдив Район Източен - официален уеб сайт

ПОКАНА ЗА ДОБРОВОЛНО ПЛАЩАНЕ

ДО

Г-ЖА ИРЕНА СЛАВКОВА НЯГОВА

УПРАВИТЕЛ НА "ДЖОРДЖИ-ИН"ЕООД

 

 

ПОКАНА ЗА ДОБРОВОЛНО ПЛАЩАНЕ

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДОБЧЕВ,

С настоящото Ви приканваме да се явите в 5-дневен срок,считано от датата на получаване на настоящата покана,в отдел "Стопански дейности"(стая №28) на Район "Източен", ул."Лев Толстой"№2,за плащане на дължимата от Вас сума в размер на 573.87 лв./петстотин седемдесет и три и 0.87 лв./,без ДДС,както и лихва 270.14лв.,изчислена към момента на плащане на главницата.Изискуемото задължение е за периода от 01.04.2011г. собственост за търговска дейност съгласно Раздел II от ЗДДТ,чрез поставяне на преместваемо съоръжение за търговия-маси за открито сервиране,намиращи се в гр.Пловдив,район "Източен",бул."Санкт Петербург"№ 33 А,пред кафе-аператив "УНИКАТ" издадено от Община Пловдив-Район "Източен" на "МАУРО-ПЛОВДИВ"ЕООД.

В случай,че не платите ДОБРОВОЛНО дължимата от Вас на Община Пловдив-Район "Източен" сума в размер на 573.87лв./петстотин седемдесет и три и 0.87лв./ без ДДС,ведно с лихвата в указания срок,дължимата сума ще бъде събрана по съдебен ред,а обекта премахнат.

 

С уважение,

НИКОЛАЙ ЧУНЧУКОВ

Кмет на район "Източен"

Файлове за изтегляне
ПОКАНА