Община Пловдив Район Източен - официален уеб сайт

Съобщения

КОНСТАТИВЕН АКТ № 53

КОНСТАТИВЕН АКТ №53 по чл.57 а ал.2 от ЗУТ Файлове за изтегляне KONSTATIVEN_AKT_№_53 KONSTATIVEN_AKT_№_53_1 KONSTATIVEN_AKT_№_53_2  

КОНСТАТИВЕН АКТ № 52

КОНСТАТИВЕН АКТ №52 по чл.57 а ал.2 от ЗУТ Файлове за изтегляне KONSTATIVEN_AKT_№_52 KONSTATIVEN_AKT_№_52_1  

КОНСТАТИВЕН АКТ № 51

КОНСТАТИВЕН АКТ №51 по чл.57 а ал.2 от ЗУТ Файлове за изтегляне KONSTATIVEN_AKT_№_51  

КОНСТАТИВЕН АКТ № 50

КОНСТАТИВЕН ПРОТОКОЛ АКТ № 50 по чл.57 а ал.2 от ЗУТ Файлове за изтегляне KONSTATIVEN_AKT_№_50_ KONSTATIVEN_AKT_№_50_ 1  

ПРОТОКОЛ

Съгласно Заповед №ЗРИ-301 от 23.07.2015г. на Кмета на Район „Източен“,гр.Пловдив,в изпълнение указанията съгласно писмо изх.№ ОМ-10-6/21.07.2015г. на Областен управител на област Пловдив. Файлове за изтегляне Protokol Protokol_1  

ЗАПОВЕД №ЗРИ-325/12.08.2015 г.

Заповед №ЗРИ-325/12.08.2015г. Файлове за изтегляне ZRI-325  

СЪОБЩЕНИЕ На основание чл.32 от ДОПК

СЪОБЩЕНИЕ На основание чл.32 от ДОПК        На 29.07.2015г. долуподписаната Дина Гочева Люцканова-Орган по приходите съгласно Заповед № 14 ОА 478/27.02.2014г. на Кмета на Община Пловдив постави на информационното табло Покани за изпълнение на парични задължения с Изх.№1000-418/2//26.06.2015г….

Уведомяваме всички жители на община Пловдив.че с получено писмо на Агенция за социално подпомагане №BG 09-653/17.06.2015г.

се ОТМЕНЯ втория етап на прием на документи от кандидат – потребители и кандидати за лични асистенти по Проект „Нови възможности за грижа“.

ПОКАНА ЗА ДОБРОВОЛНО ИЗПЪЛНЕНИЕ №1000-318/14.05.2015

По чл.32 от ДОПК на Никола Тодоров Бешликов Файлове за изтегляне KONSTATIVEN_PROTOKOL_po_chl.32_al.4_ot_DOPK_na_Nikola_Todorov_Beshlikov Pokana_za_dobrovolno_izpalnenie_po_chl.32_ot_DOPK_na_Nikola_Todorov_Beshlikov  

до Люба Аргирова Гайдаджиева

съгл. чл.9, ал.2,т.5 от Наредба за опазване на околната среда на територията на община Пловдив.