Община Пловдив Район Източен - официален уеб сайт

Съобщения

КОНСТАТИВЕН АКТ №97

КОНСТАТИВЕН АКТ 97 Файлове за изтегляне

Национална програма за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради

И Н Ф О Р М А Ц И Я  Относно: Регистрация на Сдружение на собствениците по чл.46а от ЗУЕС                     За усвояване на средства от фондовете на Европейския съюз и/или…

ЗАПОВЕД № ЗРИ-522/от 1 до 16//30.12.2014г.

ЗАПОВЕД № ЗРИ-522 /от 1 до 16//30.12.2014г. Файлове за изтегляне 1 2 2.2 3 3.3 4 4.4 5 5.5 6 6.6 7 7.7 8 8.8 9 9.9 10 10.10 11 11.1 11.11 12 12.12 13 13.13 14 14.14 15 15.15…

ЗАПОВЕД № ЗРИ -537, 538, 539, 540, 542, 543, 544/22.12.2014г.

ЗАПОВЕД № ЗРИ -537,538,539,540,542,543,544/22.12.2014г. Файлове за изтегляне zapovedi

Решение за преценяване на необходимоста от извършване на /ОВОС/№ПВ 50-ПР/2012г.

ЗАПОЧВА ПРИЕМ НА БЪЛГАРСКИ ГРАЖДАНИ В ДОБРОВОЛНИЯ РЕЗЕРВ ПО ДЛЪЖНОСТНО РАЗПИСАНИЕ ЗА РЕЗЕРВИСТИ В СУХОПЪТНИ ВОЙСКИ, ВВС И ВМС

ЗА ПРИЕМАНЕ НА БЪЛГАРСКИ ГРАЖДАНИ В ДОБРОВОЛНИЯ РЕЗЕРВ ПО ДЛЪНЖНОСТНО РАЗПИСАНИЕ ЗА РЕЗЕРВИСТИ СВ, ВВС И ВМС ЗАПОЧВА ПРИЕМ НА БЪЛГАРСКИ ГРАЖДАНИ В ДОБРОВОЛНИЯ РЕЗЕРВ ПО ДЛЪЖНОСТНО РАЗПИСАНИЕ ЗА РЕЗЕРВИСТИ В СУХОПЪТНИ ВОЙСКИ, ВВС И ВМС

Съобщение

Съобщаваме Ви, че с протокл № 26 от 18.07.2012г точка № 19 на ЕСУТ при Община Пловдив е разгледан проект на изменение на ПУП-ПРЗ на част от кв. 8 нов по плана на кв. “Гладно поле“, което засяга Вашия имот…

Във връзка с изчистването на района от излезли от употреба МПС-та призоваваме гражданите да се обаждат на телефон: 032 60 10 60

Във връзка с изчистването на района от излезли от употреба МПС-та призоваваме гражданите да се обаждат на телефон: 032 60 10 60

Решение № ПВ-50-ПР/2012год. за преценяване на необходимостта от извършване ан оценка на въздействието върху околната среда

Указания за кандидатстване по Проект "Енергийно обновяване на българските домове" Схема за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ.

Заявление за интерес и подкрепа Покана за свикване на ОС на ЕС-СС Протокол от залепване на поканата Протокол от ОС на ЕС-СС Справка за ССО Индикативен бюджет за обновяване за ЕЕ Индикативен бюджет за обновяване за ЕЕ ЗАЯВЛЕНИЕ ЗФПИОЕЕ ИНДИКАТИВЕН…