Община Пловдив Район Източен - официален уеб сайт

ОБЯВЯВА  ПУБЛИЧЕН  ТЪРГ С ЯВНО НАДДАВАНЕ  ЗА ОТДАВАНЕ ПОД НАЕМ

РАЙОН “ИЗТОЧЕН”, ОБЩИНА ПЛОВДИВ

Пловдив 4000, бул. “6-ти септември” № 274, тел.: 032/601060, e-mail: info@iztochen-plovdiv.bg

На основание на основание чл. 46, ал. 1, т. 11 от ЗМСМА, чл.14, ал.1, във връзка с чл. 8, ал. 6 от Закона за общинската собственост и чл. 6, ал. 5, чл. 11, ал. 2, чл. 16, чл. 76, ал. 1, чл. 92, ал. 2, чл. 93, чл. 94, ал. 1 и ал. 5 и чл. 104 от НРПУРОИ, приета с РОС № 172,  взето с протокол № 15 от 27.05.2010г., последно доп. и изм. с Решение № 169, взето с протокол № 10/09.07.2020 г. на Общински съвет–Пловдив и в изпълнение на заповед №ЗРИ-278 от 19.04.2024г. на кмета на район „Източен“.

ОБЯВЯВА  ПУБЛИЧЕН  ТЪРГ С ЯВНО НАДДАВАНЕ  ЗА ОТДАВАНЕ ПОД НАЕМ

Самостоятелен обект с идентификатор 56784.529.82.4.39 по кадастрална карта и кадастралните регистри на гр. Пловдив, брой нива на обекта: 1, находящ се в сграда с идентификатор 56784.529.82.4, изграден в ПИ с идентификатор 56784.529.82, с предназначение на самостоятелен обект: Гараж №3, етаж първи (партерен), на кота ±0,00, секция. „D”, с площ 23.12 кв. м. Конструкция: монолитен стоманобетон за основи, колони и шайби и гладки безгредови етажни плочи. Година на построяване – 2012 г., съгласно Удостоверение за въвеждане в експлоатация №89/13.11.2012г. на Община Пловдив. Местонахождение на имота: Област Пловдив, гр. Пловдив, р-н „Източен”, ул. „Богомил” № 105. За същия е съставен Акт за частна общинска собственост №2707/01.03.2013 г., за извършване на дейност- гараж