Община Пловдив Район Източен - официален уеб сайт

Констативен акт КА №37/02.07.2024г. по чл. 57а ал. 2 от ЗУТ

   КОНСТАТИВЕН  АКТ  № 37/02.07.2024г. по чл. 52а ал. 2 от ЗУТ

Днес,  02.07.2024 год. служители на район „Източен” от Дирекция „УТ, ИИ и Б” в състав:

 1. инж. Мария Иванова Трендафилова – на длъжност главен инспектор „СК” при район“Източен” към Община Пловдив -   гр. Пловдив,
 2. инж.Елена Христова Русева– на длъжност гл.експерт „Ел” при район “Източен” към Община Пловдив - гр. Пловдив,
 3. Дина Гочева Люцканова – на длъжност главен експерт „ФиСД” при район“Източен” към Община Пловдив  -   гр. Пловдив,

извърши проверка за съответствието на обект, представляващ преместваем обект по смисъла на чл. 56 или 57 от ЗУТ, а именно:

        МЕТАЛНА ГАРАЖНА КЛЕТКА, с приблизителни размери 3,00м х 6,00м е поставена на място на демонтирана гаражна клетка под №233, съгласно схема К,  върху  имот частна общинска собственост АЧОС №3521/15.06.2022г. в ПИ 56784.553.213 по КККР на гр.Пловдив, одобрен със Заповед №РД-18-64/05.10.2006 г. и изменена  Заповед №18-10632/27.09.2021г., в УПИ I-553.213, комплексно жилищно строителство кв.1б- нов по плана на кв.,,Ландос“, одобрен със Заповед  №ИК-406/04.03.1986г. и Заповед №140А1638/27.06.2014г ., с  адрес: ул.,,Калина“ срещу №75, гр.Пловдив, в отсъствието  на:

                                                   НЕИЗВЕСТЕН СОБСТВЕНИК

/трите имена за ФЛ, адрес, търг. наименование за ЮЛ, адрес на управл. и представител/

 

ИЗВЪРШИЛ ПОСТАВЯНЕТО НА ОБЕКТА: НЕИЗВЕСТЕН СОБСТВЕНИК

 

І. ОТНОСНО СОБСТВЕНОСТА НА ТЕРЕНА И ОБЕКТА:

 1. Обектът е поставен върху терен: ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ

/трите имена, адрес, търг. наименование, адрес на управл., документ за собственост/

 1. Основание за поставяне: няма издадени Разрешение за поставяне и Разрешение за ползване

/разрешение за поставяне №, заверена схема/

 1. Обектът е собственост на: НЕИЗВЕСТЕН СОБСТВЕНИК

/ трите имена, търг. наименование, док. за собственост/

 

ІІ. ОТНОСНО ИЗВЪРШЕНОТО :

        1.Обектът представлява преместваем обект по смисъла на чл.56 от ЗУТ, а именно:         МЕТАЛНА ГАРАЖНА КЛЕТКА, с приблизителни размери 3,00м х 6,00м е поставена на място на демонтирана гаражна клетка под №233, съгласно схема К,  върху  имот частна общинска собственост в ПИ 56784.553.213 по КККР на гр.Пловдив в УПИ I-553.213, комплексно жилищно строителство кв.1б- нов по плана на кв.,,Ландос“ с  адрес: ул.,,Калина“ срещу №75, гр.Пловдив,

                                  /точно описание на обекта, съгласно чл. 57а, ал.1, т.1-7 от ЗУТ/

Във връзка с горните констатации, налице е безспорно установен преместваем обект по смисъла на чл. 56 или чл. 57 от ЗУТ, поставени при неспазване изискванията на чл.57а,   ал.1, т.1, т.2, т.3 от ЗУТ и чл.46, ал.1, т.1, т.3, т.7 от Наредбата за реда за поставяне на преместваеми обекти за увеселителна търговска или друга обслужваща дейност  и елементите на градското обзавеждане на територията на Община Пловдив, /НРППОУТДОДЕГОТОП/ на Общински съвет - Пловдив.

Съставения констативен акт е основание за започване на административно производство по реда на чл. 57а, ал.3 от ЗУТ, във връзка с чл.46, ал.4 от Наредбата за реда за поставяне на преместваеми обекти за увеселителна търговска или друга обслужваща дейност  и елементите на градското обзавеждане на територията на Община Пловдив, /НРППОУТДОДЕГОТОП/ на Общински съвет – Пловдив.

Настоящият Констативен акт се изготви в три екземпляра в отсъствието на посочения извършител на поставения преместваем обект.

Възражения по настоящия акт могат да бъдат подавани до Кмета на Район „Източен” Община Пловдив, гр. Пловдив, бул.„6-ти септември” №274, в три дневен срок от връчването му.

СВИДЕТЕЛИ при актосъставянето:

 1. инж. Е. Русева……………………………………………………………………………
 2. Д.Люцканова………………………………………………………………………………….....

АКТОСЪСТАВИТЕЛИ :

 1. . инж. М.Трендафилова ………………………………………………………………………….

Свидетели при връчване

 1. ………………. ………………………………………………………………………………………..
 2. ………………………………………………………………………………………………………….

Екземпляр втори от настоящия констативен акт се постави днес………………………….год.

в ……….. часа чрез залепване на обекта на ……………………………………………………………..

и на таблото на Район „Източен”, гр. Пловдив, бул.„6-ти септември” № 274.