Община Пловдив Район Източен - официален уеб сайт

Констативен акт КА № 2/11.01.2024г. по чл. 57 ал. 2 от ЗУТ

Днес,  11.01.2024 год. служители на район „Източен” от Дирекция „УТ, ИИ и Б” в състав:

1.арх. Соня Атанасова Андонова -  на длъжност гл.архитект  при  район “Източен” към Община Пловдив – гр.Пловдив

  1. инж. Мария Иванова Трендафилова– на длъжност гл.инспектор „СК” при район“Източен”  към Община Пловдив - гр. Пловдив,
  2. инж. Мариела Пеева Стойнова - на длъжност гл.инженер при район “Източен” към Община Пловдив – гр.Пловдив

извърши проверка за съответствието на обект, представляващ преместваем обект по смисъла на чл. 56 или 57 от ЗУТ, а именно:

      МЕТАЛЕН ПАВИЛИОН – търговска дейност, бял на цвят, административно определен под №2 с приблизителни размери 6,00м х 5,00м е поставен върху имот общинска собственост  ПИ с идентификатор 56784.553.215 по КККР на гр.Пловдив, одобрен със Заповед №РД-18-64/05.10.2006 г. и Заповед за изменение №18-10632/27.09.2021 г. в УПИ IV- 553.215  комплексно застрояване, кв.1б, по плана на кв.,,Ландос“  гр.Пловдив, одобрен със Заповед №ИК-406/04.03.1986 г. и изменен със Заповед  №140-А-1638/27.06.2014 г.  с адрес: пред ул.,,Крайна“, в отсъствието  на:

                                                   НЕИЗВЕСТЕН СОБСТВЕНИК

/трите имена за ФЛ, адрес, търг. наименование за ЮЛ, адрес на управл. и представител/

 

ИЗВЪРШИЛ ПОСТАВЯНЕТО НА ОБЕКТА: НЕИЗВЕСТЕН СОБСТВЕНИК  

 

І. ОТНОСНО СОБСТВЕНОСТА НА ТЕРЕНА И ОБЕКТА:

  1. Обектът е поставен върху терен: ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ

/трите имена, адрес, търг. наименование, адрес на управл., документ за собственост/

  1. Основание за поставяне: няма издадени Разрешение за поставяне и Разрешение за ползване

/разрешение за поставяне №, заверена схема/

  1. Обектът е собственост на: НЕИЗВЕСТЕН СОБСТВЕНИК

/ трите имена, търг. наименование, док. за собственост/

 

ІІ. ОТНОСНО ИЗВЪРШЕНОТО

 

         1.Обектът представлява преместваем обект по смисъла на чл.56 от ЗУТ, а именно:

             МЕТАЛЕН ПАВИЛИОН – търговска дейност, бял на цвят, административно определен под №2 с приблизителни размери 6,00м х 5,00м е поставен върху имот общинска собственост  ПИ с идентификатор 56784.553.215 по КККР на гр.Пловдив в УПИ IV- 553.215  комплексно застрояване, кв.1б, по плана на кв.,,Ландос“  гр.Пловдив,  с адрес: пред ул.,,Крайна“ гр.Пловдив  

/точно описание на обекта, съгласно чл. 57а, ал.1, т.1-7 от ЗУТ/

Във връзка с горните констатации, налице е безспорно установен преместваем обект по смисъла на чл. 56 и следващите от ЗУТ, поставени при неспазване изискванията на чл.57а,   ал.1, т.1, т.2, т.3 от ЗУТ и чл.46, ал.1, т.1, т.2, т.3, т.7 от Наредбата за реда за поставяне  на преместваеми обекти за увеселителна, търговска или друга и обслужваща дейност и елементите на градското обзавеждане на територията на Община Пловдив, /НРППОУТДОДЕГОТОП/, приета  с Решение № №226/2009 г. на Общински съвет - Пловдив.

Съставения констативен акт е основание за започване на административно производство по реда на чл. 57а, ал.3 от ЗУТ, във връзка с чл.46, ал.4 от Наредбата за реда за поставяне  на преместваеми обекти за увеселителна, търговска или друга и обслужваща дейност и елементите на градското обзавеждане на територията на Община Пловдив , /НРППОУТДОДЕГОТОП/, на Общински съвет - Пловдив.

Настоящият Констативен акт се изготви в три екземпляра в отсъствието на посочения извършител на поставения преместваем обект.

Възражения по настоящия акт могат да бъдат подавани до Кмета на Район „Източен” Община Пловдив, гр. Пловдив, бул.„6-ти септември” №274, в три дневен срок от връчването му.

СВИДЕТЕЛИ при актосъставянето:

  1. инж.М.Трендафилова……………………………………………………………………
  2. инж. М.Стойнова ……………………………………………………………………………….....

АКТОСЪСТАВИТЕЛИ :

  1. арх. С. Андонова…………………………………………………………………………….

Свидетели при връчване

  1. ………………. ………………………………………………………………………………………..
  2. ………………………………………………………………………………………………………….

Екземпляр втори от настоящия констативен акт се постави днес………………………….год.

в ……….. часа чрез залепване на обекта на ……………………………………………………………..

и на таблото на Район „Източен”, гр. Пловдив, бул.„6-ти септември” № 274.