Община Пловдив Район Източен - официален уеб сайт

Констативен акт КА № 2/11.01.2024г. по чл. 225а ал. 2 от ЗУТ

 

Днес,  11.01.2024 год. служители на район „Източен” от Дирекция „УТ, ИИ и Б” в състав:

1.арх.Соня Атанасова Андонова – на длъжност гл. архитект  при  район “Източен” към Община Пловдив - гр. Пловдив,

  1. инж.Мария Иванова Трендафилова - на длъжност гл.инспектор „СК”при район “Източен”  към Община Пловдив - гр. Пловдив,
  2. инж.Мариела Пеева Стойнова – на длъжност гл. инженер при район “Източен” към Община Пловдив - гр. Пловдив,

извърши проверка на строеж:

 ЕДНОЕТАЖНА ПОЛУМАСИВНА СГРАДА- заложна къща, административно определена под №1 с приблизителна площ 30 кв.м построена в имот общинска собственост с идентификатор ПИ 56784.553.215 по КККР на гр.Пловдив, одобрен със Заповед №РД-18-64/05.10.2006г. и Заповед за изменение  №18-10632/27.09.2021 г. в УПИ IV-553.215 комплексно застрояване  кв.1б, по плана на кв.”Ландос”, гр.Пловдив одобрен със Заповед №ИК-406/04.03.1986 г. и изменен със Заповед №140-А-1638/27.06.2014 г. с  адрес гр.Пловдив, ул.,,Крайна“, в отсъствието  на: неизвестен собственик

Имотът е собственост на: ОБЩИНА ПЛОВДИВ

Строежът е собственост на: НЕИЗВЕСТЕН

/трите имена за ФЛ, адрес, търг. наименование за ЮЛ, адрес на управл. и представител/

Проверката се извърши в отсъствието на извършителя

  1. УЧАСТНИЦИ В СТРОИТЕЛСТВОТО:

Строежът е изпълнен от: НЕИЗВЕСТЕН.

 

Възложител: НЕИЗВЕСТЕН

/трите имена за ФЛ, адрес, търг. наименование за ЮЛ, адрес на управл. и представител/

 

Строител: НЕИЗВЕСТЕН

 

Строителен надзор: няма

/трите имена за ФЛ, адрес, търг. наименование за ЮЛ, адрес на управл. и представител/

 

ІІ. ПРЕДСТАВЕНИ  СТРОИТЕЛНИ  КНИЖА И ДОКУМЕНТИ:

СЪГЛАСУВАНИ И ОДОБРЕНИ ПРОЕКТИ – няма

СЪГЛАСУВАНЕ С КОНТРОЛНИТЕ ОРГАНИ – няма

РАЗРЕШЕНИЕ ЗА СТРОЕЖ – няма

ПРОТОКОЛ ЗА ОТКРИВАНЕ НА СТРОИТЕЛНА ПЛОЩАДКА - няма

ПРОТОКОЛ ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА СТРОИТЕЛНА ЛИНИЯ И НИВО –  няма

ЗАПОВЕДНА КНИГА - няма

 

 

ІІI. ИЗПЪЛНЕНИЕ НА СТРОЕЖА:

Върху имот общинска собственост е построена: ЕДНОЕТАЖНА ПОЛУМАСИВНА СГРАДА- заложна къща, административно определена под №1 с приблизителна площ 30 кв.м в ПИ с идентификатор 56784.553.215  по КККР на гр.Пловдив, в УПИ IV-553.215 комплексно застрояване  кв.1б, по плана на кв.”Ландос”, гр.Пловдив  с  адрес гр.Пловдив, ул.,,Крайна“,  тухлена зидария, дървен покрив покрит с LT  ламарина.

/точно описание на строежа -  изпълнени  строитлно-монтажни работи и достигнати нива /

Окомерна скица на разположението на строежа в имота – посочват се отстоянията до границите му

и до съществуващите в него жилищни сгради и до жилищните сгради в съседните имоти и през улица, размерите на строежа в план и във височина / разрез/:

ПО ПРИЛОЖЕНА СКИЦА

 

ІV.  УСТАНОВЕНИ  НАРУШЕНИЯ :

Строителството е извършено без одобрени строителни книжа и нужните разрешителни.

 

  1. НАРУШЕНИ РАЗПОРЕДБИ :

 

чл.225, ал.2, т.2 от ЗУТ

VІ.  ДРУГА  НАЛИЧНА  ДОКУМЕНТАЦИЯ -  няма

Предвид установените нарушения на посочените нормативни разпоредби настоящият констативен акт е основание за започване на административно производство за премахване по реда на  чл. 225а, ал. 1 от  ЗУТ.

Настоящият констативен акт, се изготви в три екземпляра в отсъствието на представител на посочения за извършител на строежа.

Възражения по настоящия акт могат да бъдат подавани до Кмета на Район „Източен” Община Пловдив, гр.Пловдив, бул.„6-ти септември” № 274, в седем дневен срок от връчването му.

СВИДЕТЕЛИ при актосъставянето:

  1. инж. М. Трендафилова…………………………………………………………………………
  2. инж. М.Стойнова ………………………………………………………………………………..

АКТОСЪСТАВИТЕЛИ :

1.арх. С. Андонова…………………………………………………………………………………….

СВИДЕТЕЛИ при връчване :

  1. ………………. ………………………………………………………………………………………..
  2. ………………………………………………………………………………………………………….

Екземпляр втори от настоящия констативен акт се постави днес………………………….год.

в ……….. часа чрез залепване на обекта на ……………………………………………………………..

и на таблото на Район „Източен”, гр. Пловдив, бул. „6-ти септември” № 274.