Община Пловдив Район Източен - официален уеб сайт

Констативен акт №86 по чл. 225а ал. 2 от ЗУТ

   КОНСТАТИВЕН  АКТ  №86

ПО ЧЛ. 225а  АЛ.2  ОТ  ЗУТ

Днес,  01.08.2023 год. служители на район „Източен” от Дирекция „УТ, ИИ и Б” в състав:

  1. инж.Мариела Пеева Стойнова – на длъжност гл.инженер  при  район“Източен” към Община Пловдив - гр. Пловдив,
  2. инж.Свобода Красимирова Тафрова – на длъжност ст.специалист „НС” при район “Източен” към Община Пловдив  - гр. Пловдив
  3. техн.Еленка Димитрова Иванова – на длъжност ст.специалист „КиР” при район “Източен” към Община Пловдив  - гр. Пловдив

извърши проверка на строеж:

     „ВЪНШНА СТОМАНОБЕТОННА СТЪЛБА“ включваща стълбищна плащадка с приблизителни размери 1,00м. x 1.20м. и стоманобетонни стълби 9 броя с приблизителни размери 90/30/25 см., изградена към осеметажна жилищна сграда с ИД 56784.554.3.7 в имот общинска  собственост ПИ с ИД 56784.554.3 по КККР, одобрен със Заповед № РД-18-64/05.10.2006г. попадащ в УПИ I-за комплексно застрояване, кв.24 по регулационния план  на  гр.Пловдив, кв.“Дружба“, одобрен със Заповед № ОА 1738/07.09.1993г.,с адрес: гр.Пловдив , ул.“Батак“№ 32 ,блок 4018, южна страна, в отсъствието на: неизвестен собственик

Имота е собственост на: ОБЩИНА ПЛОВДИВ

Строежът е собственост на: НЕИЗВЕСТЕН

/трите имена за ФЛ, адрес, търг. наименование за ЮЛ, адрес на управл. и представител/

Проверката се извърши в отсъствието на извършителя

  1. УЧАСТНИЦИ В СТРОИТЕЛСТВОТО:

Строежът е изпълнен от НЕИЗВЕСТЕН

 

Възложител: НЕИЗВЕСТЕН

/трите имена за ФЛ, адрес, търг. наименование за ЮЛ, адрес на управл. и представител/

 

Строителен надзор: няма

/трите имена за ФЛ, адрес, търг. наименование за ЮЛ, адрес на управл. и представител/

 

ІІ. ПРЕДСТАВЕНИ  СТРОИТЕЛНИ  КНИЖА И ДОКУМЕНТИ:

СЪГЛАСУВАНИ И ОДОБРЕНИ ПРОЕКТИ – няма

СЪГЛАСУВАНЕ С КОНТРОЛНИТЕ ОРГАНИ – няма

РАЗРЕШЕНИЕ ЗА СТРОЕЖ – няма

ПРОТОКОЛ ЗА ОТКРИВАНЕ НА СТРОИТЕЛНА ПЛОЩАДКА - няма

ПРОТОКОЛ ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА СТРОИТЕЛНА ЛИНИЯ И НИВО –  няма

ЗАПОВЕДНА КНИГА - няма

 

 

 

 

ІІI. ИЗПЪЛНЕНИЕ НА СТРОЕЖА:

      „ВЪНШНА СТОМАНОБЕТОННА СТЪЛБА“ включваща стълбищна плащадка с приблизителни размери 1,00м. x 1.20м. и стоманобетонни стълби 9 броя с приблизителни размери 90/30/25 см., изградена към осеметажна жилищна сграда с ИД 56784.554.3.7 в имот общинска  собственост  ПИ с ИД 56784.554.3 по КККР,. попадащ в УПИ I-за комплексно застрояване, кв.24 по регулационния план  на  гр.Пловдив, кв.“Дружба“,с адрес: гр.Пловдив , ул.“Батак“№ 32 ,блок 4018, южна страна.

/точно описание на строежа -  изпълнени  строитлно-монтажни работи и достигнати нива /

Окомерна скица на разположението на строежа в имота – посочват се отстоянията до границите му

и до съществуващите в него жилищни сгради и до жилищните сгради в съседните имоти и през улица, размерите на строежа в план и във височина / разрез/:

ПО ПРИЛОЖЕНА СКИЦА

 

ІV.  УСТАНОВЕНИ  НАРУШЕНИЯ :

Строителството е извършено без одобрени строителни книжа и нужните разрешителни.

 

  1. НАРУШЕНИ РАЗПОРЕДБИ :

 

чл.225, ал.2, т.2 от ЗУТ

VІ.  ДРУГА  НАЛИЧНА  ДОКУМЕНТАЦИЯ -  няма

Предвид установените нарушения на посочените нормативни разпоредби настоящият констативен акт е основание за започване на административно производство за премахване по реда на  чл. 225а, ал. 1 от  ЗУТ.

Настоящият констативен акт, се изготви в три екземпляра в отсъствието на представител на посочения за извършител на строежа.

Възражения по настоящия акт могат да бъдат подавани до Кмета на Район „Източен” Община Пловдив, гр.Пловдив, бул.„6-ти септември” № 274, в седем дневен срок от връчването му.

СВИДЕТЕЛИ при актосъставянето:

  1. инж. С.Тафрова …………………………………………………………………………
  2. техн. Е.Иванова ………………………………………………………………………………..

АКТОСЪСТАВИТЕЛИ :

  1. инж.М.Стойнова………………………………………………………………………………….

СВИДЕТЕЛИ при връчване :

  1. ………………. ………………………………………………………………………………………..
  2. ………………………………………………………………………………………………………….

Екземпляр втори от настоящия констативен акт се постави днес………………………….год.

в ……….. часа чрез залепване на обекта на ……………………………………………………………..

и на таблото на Район „Източен”, гр. Пловдив, бул. „6-ти септември” № 274.