Община Пловдив Район Източен - официален уеб сайт

Констативен акт №65 по чл. 225а ал. 2 от ЗУТ

Днес,  12.07.2023 год. служители на район „Източен” от Дирекция „УТ, ИИ и Б” в състав:

  1. инж.Мариела Пеева Стойнова – на длъжност гл. инженер при район“Източен” към Община Пловдив - гр. Пловдив,
  2. инж.Мария Иванова Трендафилова - на длъжност гл.инспектор „СК”при  район“Източен”  към Община Пловдив - гр. Пловдив,
  3. техн.Еленка Димитрова Иванова – на длъжност ст.специалист „КиР” при район “Източен” към Община Пловдив - гр. Пловдив,

извърши проверка на строеж:

 ,,ЕДНОЕТАЖНА МАСИВНА  СГРАДА“, административно определена под №9,  с приблизителна площ 16 кв.м., построена в имоти публична общинска собственост ПИ  с идентификатор 56784.554.514  и ПИ с идентификатор 56784.554.506 по КККР на гр.Пловдив, одобрен със Заповед №РД-18-64/05.10.2006г., в улична регулация по плана на кв.,,Дружба”,гр.Пловдив, одобрен със Заповед №ОА -1738/07.09.1993г., съгласно окомерна скица  с адрес: гр.Пловдив, ул.,,Правда“ №5, в отсъствието  на: неизвестен собственик

Имотът е собственост на: ОБЩИНА ПЛОВДИВ

Строежът е собственост на: НЕИЗВЕСТЕН

/трите имена за ФЛ, адрес, търг. наименование за ЮЛ, адрес на управл. и представител/

Проверката се извърши в отсъствието на извършителя

  1. УЧАСТНИЦИ В СТРОИТЕЛСТВОТО:

Строежът е изпълнен от: НЕИЗВЕСТЕН.

 

Възложител: НЕИЗВЕСТЕН

/трите имена за ФЛ, адрес, търг. наименование за ЮЛ, адрес на управл. и представител/

 

Строител: НЕИЗВЕСТЕН

 

Строителен надзор: няма

/трите имена за ФЛ, адрес, търг. наименование за ЮЛ, адрес на управл. и представител/

 

ІІ. ПРЕДСТАВЕНИ  СТРОИТЕЛНИ  КНИЖА И ДОКУМЕНТИ:

СЪГЛАСУВАНИ И ОДОБРЕНИ ПРОЕКТИ – няма

СЪГЛАСУВАНЕ С КОНТРОЛНИТЕ ОРГАНИ – няма

РАЗРЕШЕНИЕ ЗА СТРОЕЖ – няма

ПРОТОКОЛ ЗА ОТКРИВАНЕ НА СТРОИТЕЛНА ПЛОЩАДКА - няма

ПРОТОКОЛ ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА СТРОИТЕЛНА ЛИНИЯ И НИВО –  няма

ЗАПОВЕДНА КНИГА - няма

 

 

ІІI. ИЗПЪЛНЕНИЕ НА СТРОЕЖА:

Върху имот общинска собственост е построена: ,,ЕДНОЕТАЖНА МАСИВНА  СГРАДА“, административно определена под №9,  с приблизителна площ 16 кв.м., построена в имоти публична общинска собственост ПИ  с идентификатор 56784.554.514  и ПИ с идентификатор 56784.554.506 по КККР на гр.Пловдив в улична регулация по плана на кв.,,Дружба”,гр.Пловдив  с адрес: гр.Пловдив, ул.,,Правда“  №5, тухлена зидария, едноскатен  покрив.

/точно описание на строежа -  изпълнени  строително-монтажни работи и достигнати нива /

Окомерна скица на разположението на строежа в имота – посочват се отстоянията до границите му

и до съществуващите в него жилищни сгради и до жилищните сгради в съседните имоти и през улица, размерите на строежа в план и във височина / разрез/:

ПО ПРИЛОЖЕНА СКИЦА

 

ІV.  УСТАНОВЕНИ  НАРУШЕНИЯ :

Строителството е извършено без одобрени строителни книжа и нужните разрешителни.

 

  1. НАРУШЕНИ РАЗПОРЕДБИ :

 

чл.225, ал.2, т.2 от ЗУТ

VІ.  ДРУГА  НАЛИЧНА  ДОКУМЕНТАЦИЯ -  няма

Предвид установените нарушения на посочените нормативни разпоредби настоящият констативен акт е основание за започване на административно производство за премахване по реда на  чл. 225а, ал. 1 от  ЗУТ.

Настоящият констативен акт, се изготви в три екземпляра в отсъствието на представител на посочения за извършител на строежа.

Възражения по настоящия акт могат да бъдат подавани до Кмета на Район „Източен” Община Пловдив, гр.Пловдив, бул.„6-ти септември” № 274, в седем дневен срок от връчването му.

СВИДЕТЕЛИ при актосъставянето:

  1. инж. М. Трендафилова…………………………………………………………………………
  2. техн. Е. Иванова..... ………………………………………………………………………………..

АКТОСЪСТАВИТЕЛИ :

  1. инж. М. Стойнова…………………………………………………………………………………….

СВИДЕТЕЛИ при връчване :

  1. ………………. ………………………………………………………………………………………..
  2. ………………………………………………………………………………………………………….

Екземпляр втори от настоящия констативен акт се постави днес………………………….год.

в ……….. часа чрез залепване на обекта на ……………………………………………………………..

и на таблото на Район „Източен”, гр. Пловдив, бул. „6-ти септември” № 274.