Община Пловдив Район Източен - официален уеб сайт

Констативен акт №53 по чл. 225а ал. 2 от ЗУТ

Днес, 12.07.2023 год. служители на район „Източен” от Дирекция „УТ, ИИ и Б” в състав:
1. инж.Мариела Пеева Стойнова – на длъжност гл. инженер при район“Източен” към Община Пловдив - гр. Пловдив,
2. инж.Мария Иванова Трендафилова - на длъжност гл.инспектор „СК”при район“Източен” към Община Пловдив - гр. Пловдив,
3. техн.Еленка Димитрова Иванова – на длъжност ст.специалист „КиР” при район “Източен” към Община Пловдив - гр. Пловдив,
извърши проверка на строеж:
,,ЕДНОЕТАЖНА МАСИВНА СГРАДА- ГАРАЖ“, административно определена под №2, с приблизителна площ 24 кв.м., построена в имот частна общинска собственост АЧОС 584/2000г., в ПИ с идентификатор 56784.554.25 по КККР на гр.Пловдив, одобрен със Заповед №РД-18-64/05.10.2006г., в УПИ ХIII-891-За магазини, битови услуги и занаяти, кв.28-нов, по плана на кв.,,Дружба”,гр.Пловдив и частично в имот публична общинска собственост ПИ с идентификатор 56784.554.514 улична регулация по плана на кв.,,Дружба”,гр.Пловдив, одобрен със Заповед №ОА -1738/07.09.1993г., съгласно окомерна скица с адрес: гр.Пловдив, ул.,,Правда“ №5, в отсъствието на: неизвестен собственик

Имотът е собственост на: ОБЩИНА ПЛОВДИВ
Строежът е собственост на: НЕИЗВЕСТЕН
/трите имена за ФЛ, адрес, търг. наименование за ЮЛ, адрес на управл. и представител/
Проверката се извърши в отсъствието на извършителя

I. УЧАСТНИЦИ В СТРОИТЕЛСТВОТО:
Строежът е изпълнен от: НЕИЗВЕСТЕН.

Възложител: НЕИЗВЕСТЕН
/трите имена за ФЛ, адрес, търг. наименование за ЮЛ, адрес на управл. и представител/

Строител: НЕИЗВЕСТЕН

Строителен надзор: няма
/трите имена за ФЛ, адрес, търг. наименование за ЮЛ, адрес на управл. и представител/

ІІ. ПРЕДСТАВЕНИ СТРОИТЕЛНИ КНИЖА И ДОКУМЕНТИ:
СЪГЛАСУВАНИ И ОДОБРЕНИ ПРОЕКТИ – няма
СЪГЛАСУВАНЕ С КОНТРОЛНИТЕ ОРГАНИ – няма
РАЗРЕШЕНИЕ ЗА СТРОЕЖ – няма
ПРОТОКОЛ ЗА ОТКРИВАНЕ НА СТРОИТЕЛНА ПЛОЩАДКА - няма
ПРОТОКОЛ ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА СТРОИТЕЛНА ЛИНИЯ И НИВО – няма
ЗАПОВЕДНА КНИГА - няма

ІІI. ИЗПЪЛНЕНИЕ НА СТРОЕЖА:
Върху имот частна общинска собственост е построена: ,,ЕДНОЕТАЖНА МАСИВНА СГРАДА- ГАРАЖ“, административно определена под №2, с приблизителна площ 24 кв.м., построена в имот частна общинска собственост ПИ с идентификатор 56784.554.25 по КККР на гр.Пловдив в УПИ ХIII-891-За магазини, битови услуги и занаяти, кв.28-нов, по плана на кв.,,Дружба”,гр.Пловдив и частично в имот публична общинска собственост ПИ с идентификатор 56784.554.514 улична регулация по плана на кв.,,Дружба”,гр.Пловдив, с адрес: гр.Пловдив, ул.,,Правда“ №5, тухлена зидария, плосък покрив.
/точно описание на строежа - изпълнени строително-монтажни работи и достигнати нива /

Окомерна скица на разположението на строежа в имота – посочват се отстоянията до границите му
и до съществуващите в него жилищни сгради и до жилищните сгради в съседните имоти и през улица, размерите на строежа в план и във височина / разрез/:

ПО ПРИЛОЖЕНА СКИЦА

ІV. УСТАНОВЕНИ НАРУШЕНИЯ :

Строителството е извършено без одобрени строителни книжа и нужните разрешителни.

V. НАРУШЕНИ РАЗПОРЕДБИ :

чл.225, ал.2, т.2 от ЗУТ

VІ. ДРУГА НАЛИЧНА ДОКУМЕНТАЦИЯ - няма

Предвид установените нарушения на посочените нормативни разпоредби настоящият констативен акт е основание за започване на административно производство за премахване по реда на чл. 225а, ал. 1 от ЗУТ.

Настоящият констативен акт, се изготви в три екземпляра в отсъствието на представител на посочения за извършител на строежа.
Възражения по настоящия акт могат да бъдат подавани до Кмета на Район „Източен” Община Пловдив, гр.Пловдив, бул.„6-ти септември” № 274, в седем дневен срок от връчването му.

СВИДЕТЕЛИ при актосъставянето:

1. инж. М. Трендафилова…………………………………………………………………………
2. техн. Е. Иванова..... ………………………………………………………………………………..

АКТОСЪСТАВИТЕЛИ :

1. инж. М. Стойнова…………………………………………………………………………………….

СВИДЕТЕЛИ при връчване :

1. ………………. ………………………………………………………………………………………..
2. ………………………………………………………………………………………………………….

Екземпляр втори от настоящия констативен акт се постави днес………………………….год.
в ……….. часа чрез залепване на обекта на ……………………………………………………………..
и на таблото на Район „Източен”, гр. Пловдив, бул. „6-ти септември” № 274.