Община Пловдив Район Източен - официален уеб сайт

Констативен акт № 34/29.05.2024г. по чл. 57а ал. 2 от ЗУТ

 

Днес, 29.05.2024 год. служители на район „Източен” от Дирекция „УТ, ИИ и Б” в състав:

  1. арх. Соня Атанасова Андонова– на длъжност гл. архитект при район“Източен”  към Община Пловдив - гр. Пловдив,

2.инж. Мария Иванова Трендафилова– на длъжност гл.инспектор  „СК” при  район“Източен”  към Община Пловдив - гр. Пловдив,

3.инж. Елена Христова Русева -  на длъжност гл.експерт  ,,Ел“  при  район “Източен” към Община Пловдив – гр.Пловдив,

извърши проверка за съответствието на обект, представляващ преместваем обект по смисъла на чл. 56 или 57 от ЗУТ, а именно:

      МЕТАЛЕН ГАРАЖ зелен на цвят административно определен под №2, с приблизителни размери 6,00м х 3,00м.  поставен върху имот частна общинска  собственост АЧОС №2475/16.12.2009г.  ПИ 56784.525.1006 НТП Гробищен парк по КККР на гр.Пловдив, одобрен със Заповед №РД-18-48/03.06.2009 г. в улична регулация по плана на кв.,,Първа градска част“, гр.Пловдив, одобрен със Заповед №ОА-1022/01.06.1994г  с адрес: ул.,,Игрище Кубрат“  гр.Пловдив в отсъствието  на:

                                                   НЕИЗВЕСТЕН СОБСТВЕНИК

/трите имена за ФЛ, адрес, търг. наименование за ЮЛ, адрес на управл. и представител/

 

ИЗВЪРШИЛ ПОСТАВЯНЕТО НА ОБЕКТА: НЕИЗВЕСТЕН СОБСТВЕНИК  

 

І. ОТНОСНО СОБСТВЕНОСТА НА ТЕРЕНА И ОБЕКТА:

  1. Обектът е поставен върху терен: ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ

/трите имена, адрес, търг. наименование, адрес на управл., документ за собственост/

  1. Основание за поставяне: няма издадени Разрешение за поставяне и Разрешение за ползване

/разрешение за поставяне №, заверена схема/

  1. Обектът е собственост на: НЕИЗВЕСТЕН СОБСТВЕНИК

/ трите имена, търг. наименование, док. за собственост/

 

ІІ. ОТНОСНО ИЗВЪРШЕНОТО

 

         1.Обектът представлява преместваем обект по смисъла на чл.56 от ЗУТ, а именно:

           МЕТАЛЕН ГАРАЖ зелен на цвят административно определен под №2, с приблизителни размери 6,00м х 3,00м.  поставен върху имот частна общинска  собственост  ПИ 56784.525.1006 НТП Гробищен парк по КККР на гр.Пловдив,  в улична регулация по плана на кв.,,Първа градска част“, гр.Пловдив, с адрес: ул.,,Игрище Кубрат“  гр.Пловдив

/точно описание на обекта, съгласно чл. 57а, ал.1, т.1-7 от ЗУТ/

Във връзка с горните констатации, налице е безспорно установен преместваем обект по смисъла на чл. 56 или чл. 57 от ЗУТ, поставени при неспазване изискванията на чл.57а,   ал.1, т.1, т.2, т.3  от ЗУТ и чл.46, ал.1, т. 1, т.2, т.3, т.7 от Наредбата за реда за поставяне на преместваеми обекти за увеселителна търговска  или  друга обслужваща дейност  и елементите на градското обзавеждане на  на  територията на Община Пловдив, /НРППОУТДОДЕГОТОП/ на Общински съвет - Пловдив.

Съставения констативен акт е основание за започване на административно производство по реда на чл. 57а, ал.3 от ЗУТ, във връзка с чл.46, ал.4 от Наредбата за реда за поставяне на преместваеми обекти за увеселителна търговска  или  друга обслужваща дейност  и елементите на градското обзавеждане на територията на Община Пловдив, /НРППОУТДОДЕГОТОП/ на Общински съвет - Пловдив.

Настоящият Констативен акт се изготви в три екземпляра в отсъствието на посочения извършител на поставения преместваем обект.

Възражения по настоящия акт могат да бъдат подавани до Кмета на Район „Източен” Община Пловдив, гр. Пловдив, бул.„6-ти септември” №274, в три дневен срок от връчването му.

СВИДЕТЕЛИ при актосъставянето:

  1. инж. М.Трендафилова ………………………………………………………………
  2. инж. Е.Русева ………………………………………………………………………….....

АКТОСЪСТАВИТЕЛИ :

1.арх. С. Андонова………………………………………………………………………….

Свидетели при връчване

  1. ………………. ………………………………………………………………………………………..
  2. ………………………………………………………………………………………………………….

Екземпляр втори от настоящия констативен акт се постави днес………………………….год.

в ……….. часа чрез залепване на обекта на ……………………………………………………………..

и на таблото на Район „Източен”, гр. Пловдив, бул.„6-ти септември” № 274.