Община Пловдив Район Източен - официален уеб сайт

Констативен акт №30/30.04.2024г. по чл. 57а ал. 2 от Зут

Днес, 30.04.2024 г.  служители на район „Източен” от Дирекция „УТ, ИИ и Б” в състав:

 1. арх.Соня Атанасова Андонова – на длъжност Главен архитект при район “Източен”, Община Пловдив- гр.Пловдив
 2. инж.Дора Йорданова Тончева – на длъжност Главен експерт „КиР” ” при район“Източен”, Община Пловдив - гр. Пловдив,
 3. инж.Свобода Красимирова Тафрова – на длъжност Главен специалист „НС и ВиК” при район ”Източен”, Община Пловдив,

извърши проверка за съответствието на обект, представляващ преместваем обект по смисъла на чл. 56 или 57 от ЗУТ, а именно:

Метален павилион- сив на цвят, административно определен под №2, с приблизителни размери 2,5м  x 3 м поставен върху имот публична общинска собственост ПИ 56784.554.506 по КККР на гр.Пловдив, одобрена със Заповед № РД-18-64/05.10.2006г. и Заповед № 18-2540/08.03.2019г., в улична регулация по плана на кв.“Дружба“, гр.Пловдив, одобрен със Заповед № ОА1738 /07.09.1993г. с адрес:  ул.“ Правда“  южно от  блок 4017 а, гр.Пловдив   в отсъствието на:

НЕИЗВЕСТЕН СОБСТВЕНИК

/трите имена за ФЛ, адрес, търг.наименование за ЮЛ, адрес на управл. и представител/

 

ИЗВЪРШИЛ ПОСТАВЯНЕТО НА ОБЕКТА:  НЕИЗВЕСТЕН СОБСТВЕНИК

 

І. ОТНОСНО СОБСТВЕНОСТА НА ТЕРЕНА И ОБЕКТА:

 1. Обектът е поставен върху терен: ПУБЛИЧНА ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ

/трите имена , адрес, търг.наименование , адрес на управл.,документ за собственост/

 1. Основание за поставяне: Няма издадени Разрешение за поставяне и Разрешение за ползване

/разрешение за поставяне №, заверена схема/

 1. Обектът е собственост на: НЕИЗВЕСТЕН СОБСТВЕНИК

/ трите имена, търг. наименование, документ за собственост/

ІІ. ОТНОСНО ИЗВЪРШЕНОТО

 1. Обектът представлява преместваем обект по смисъла на чл. 56 от ЗУТ, а именно:

Метален павилион- сив на цвят, административно определен под №2, с приблизителни размери 2,5м  x 3м поставен върху имот публична общинска собственост ПИ 56784.554.506 по КККР на гр.Пловдив, одобрена със Заповед № РД-18-64/05.10.2006г. и Заповед № 18-2540/08.03.2019г., в улична регулация по плана на кв.“Дружба“, гр.Пловдив, одобрен със Заповед № ОА1738 /07.09.1993г. с адрес:  ул.“ Правда“  южно от  блок 4017 а, гр.Пловдив.

/точно описание на обекта, съгласно чл. 57а, ал.1, т.1-7 от ЗУТ/

Във връзка с горните констатации, налице е безспорно установен преместваем обект по смисъла на чл.56 или чл.57 от ЗУТ, поставени при неспазване изискванията на чл.57а, ал.1, т.1, пр.1, т.2, пр.1, т.3 от ЗУТ, и чл.46, ал.1, т.1, пр.1, т.2, пр.1, т.3 от Наредба за реда за поставяне на преместваеми обекти за увеселителна, търговска или друга обслужваща дейност на територията на Община Пловдив / НРППОУТДОДЕГОТОП/ на Общински съвет –Пловдив .

Съставения констативен акт е основание за започване на административно производство по реда на чл.57а, ал.3 от ЗУТ, във връзка с чл.46, ал.4 от Наредбата за разполагане на преместваеми обекти за търговски и други обслужващи дейности и елементите на градското обзавеждане на територията на Община Пловдив, / НРППОУТДОДЕГОТОП/ на Общински съвет - Пловдив.

Настоящият Констативен акт се изготви в три екземпляра в отсъствието на посочения извършител на поставения преместваем обект.

Възражения по настоящия акт могат да бъдат подавани до Кмета на Район „Източен” Община Пловдив, гр. Пловдив, бул.„6-ти септември” №274, в три дневен срок от връчването му.

СВИДЕТЕЛИ при актосъставянето:

 1. инж. Д.Тончева …………………..................................................................…….
 2. инж. С.Тафрова……………………………………………………………………..

АКТОСЪСТАВИТЕЛИ :

 1. арх.С.Андонова………………...............................………………………………

СВИДЕТЕЛИ при връчване:

 1. ………………. ………………………………..………………………………........
 2. ………………………………………………………..…………………………......

Екземпляр втори от настоящия констативен акт се постави днес………………………….год. в ……….. часа чрез залепване на обекта на ……………………………………………………………..

и на таблото на Район „Източен”, гр. Пловдив, бул. „6-ти септември” № 274.