Община Пловдив Район Източен - официален уеб сайт

Констативен акт №27/30.04.2024г. по чл.57а ал.2 от ЗУТ

  

Днес, 30.04.2024 год. служители на район „Източен” от Дирекция „УТ, ИИ и Б” в състав:

  1. арх. Соня Атанасова Андонова– на длъжност гл. архитект при район“Източен”  към Община Пловдив - гр. Пловдив,

2.инж. Мария Иванова Трендафилова– на длъжност гл.инспектор  „СК” при  район“Източен”  към Община Пловдив - гр. Пловдив,

3.инж. Елена Христова Русева -  на длъжност гл.експерт  ,,Ел“  при  район “Източен” към Община Пловдив – гр.Пловдив,

извърши проверка за съответствието на обект, представляващ преместваем обект по смисъла на чл. 56 или 57 от ЗУТ, а именно:

      СТАЦИОНАРЕН ПРЕМЕСТВАЕМ ОБЕКТ-термопанел с приблизителна площ 20 кв.м.  поставен върху имот частна общинска  собственост АЧОС №3521/15.06.2022г.  ПИ 56784.553.213 по КККР на гр.Пловдив, одобрен със Заповед №РД-18-64/05.10.2006 г., и изменена Заповед №18-10632/27.09.2021г. в УПИ I-553.213 комплексно жилищно строителство, кв.1б и в улична регулация по плана на кв.,,Ландос“, гр.Пловдив, одобрен със Заповед №ИК-406/04.03.1986г. и Заповед №14ОА1638/27.06.2014г.  с адрес: ул.,,Крайречна “ пред №16,  гр.Пловдив в отсъствието  на:

                                                    НЕИЗВЕСТЕН СОБСТВЕНИК

/трите имена за ФЛ, адрес, търг. наименование за ЮЛ, адрес на управл. и представител/

 

ИЗВЪРШИЛ ПОСТАВЯНЕТО НА ОБЕКТА: НЕИЗВЕСТЕН СОБСТВЕНИК  

 

І. ОТНОСНО СОБСТВЕНОСТА НА ТЕРЕНА И ОБЕКТА:

  1. Обектът е поставен върху терен: ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ

/трите имена, адрес, търг. наименование, адрес на управл., документ за собственост/

  1. Основание за поставяне: няма издадени Разрешение за поставяне и Разрешение за ползване

/разрешение за поставяне №, заверена схема/

  1. Обектът е собственост на: НЕИЗВЕСТЕН СОБСТВЕНИК

/ трите имена, търг. наименование, док. за собственост/

 

ІІ. ОТНОСНО ИЗВЪРШЕНОТО

 

         1.Обектът представлява преместваем обект по смисъла на чл.56 от ЗУТ, а именно:

               СТАЦИОНАРЕН ПРЕМЕСТВАЕМ ОБЕКТ -термопанел с приблизителна площ 20 кв.м., поставен върху имот частна общинска  собственост  ПИ 56784.553.213  по КККР на гр.Пловдив в УПИ I-553.213 комплексно жилищно строителство, кв.1б и в улична регулация  по плана на кв.,,Ландос“, гр.Пловдив,  с адрес: ул.,,Крайречна “ пред №16,  гр. Пловдив

/точно описание на обекта, съгласно чл. 57а, ал.1, т.1-7 от ЗУТ/

Във връзка с горните констатации, налице е безспорно установен преместваем обект по смисъла на чл. 56 или чл. 57 от ЗУТ, поставени при неспазване изискванията на чл.57а,   ал.1, т.1, т.2, т.3  от ЗУТ и чл.46, ал.1, т. 1, т.2, т.3, т.7 от Наредбата за реда за поставяне на преместваеми обекти за увеселителна търговска  или  друга обслужваща дейност  и елементите на градското обзавеждане на  на  територията на Община Пловдив, /НРППОУТДОДЕГОТОП/ на Общински съвет - Пловдив.

Съставения констативен акт е основание за започване на административно производство по реда на чл. 57а, ал.3 от ЗУТ, във връзка с чл.46, ал.4 от Наредбата за реда за поставяне на преместваеми обекти за увеселителна търговска  или  друга обслужваща дейност  и елементите на градското обзавеждане на територията на Община Пловдив, /НРППОУТДОДЕГОТОП/ на Общински съвет - Пловдив.

Настоящият Констативен акт се изготви в три екземпляра в отсъствието на посочения извършител на поставения преместваем обект.

Възражения по настоящия акт могат да бъдат подавани до Кмета на Район „Източен” Община Пловдив, гр. Пловдив, бул.„6-ти септември” №274, в три дневен срок от връчването му.

СВИДЕТЕЛИ при актосъставянето:

  1. инж. М.Трендафилова ………………………………………………………………
  2. инж. Е.Русева ………………………………………………………………………….....

АКТОСЪСТАВИТЕЛИ :

1.арх. С. Андонова………………………………………………………………………….

Свидетели при връчване

  1. ………………. ………………………………………………………………………………………..
  2. ………………………………………………………………………………………………………….

Екземпляр втори от настоящия констативен акт се постави днес………………………….год.

в ……….. часа чрез залепване на обекта на ……………………………………………………………..

и на таблото на Район „Източен”, гр. Пловдив, бул.„6-ти септември” № 274.