Община Пловдив Район Източен - официален уеб сайт

КОНСТАТИВЕН  АКТ  №22 ПО ЧЛ. 57а  АЛ.2  ОТ ЗУТ

        Днес, 14.11.2023 год. служители на район „Източен” от Дирекция „УТ, ИИ и Б” в състав:

  1. арх. Соня Атанасова Андонова – на длъжност гл. архитект при район“Източен” към Община Пловдив -   гр. Пловдив,

2.инж. Мариела Пеева Стойнова -  на длъжност гл.инженер при  район “Източен” към Община Пловдив – гр.Пловдив,

  1. инж. Мария Иванова Трендафилова– на длъжност гл.инспектор „СК” при район“Източен”  към Община Пловдив - гр. Пловдив,

извърши проверка за съответствието на обект, представляващ преместваем обект по смисъла на чл. 56 или 57 от ЗУТ, а именно:

      СТАЦИОНАРЕН ПРЕМЕСТВАЕМ ОБЕКТ-търговска дейност, с приблизителни размери 3,00м х 2,00м  поставен върху имот частна общинска собственост АЧОС 3030/2014г.,  в  ПИ 56784.526.28  по КККР на гр.Пловдив, одобрен със Заповед №РД-18-48/03.06.2009 г., в УПИ I-комплексно жилищно строителство, кв.4-нов по плана на кв.,,Изгрев“, гр.Пловдив, одобрен със Заповед ИК-339/05.02.1990г.  с адрес: ул.,,Острец“ № 22, източна страна на блока в отсъствието  на:   

                                                   НЕИЗВЕСТЕН СОБСТВЕНИК

               /трите имена за ФЛ, адрес, търг. наименование за ЮЛ, адрес на управл. и представител/

 

ИЗВЪРШИЛ ПОСТАВЯНЕТО НА ОБЕКТА: НЕИЗВЕСТЕН СОБСТВЕНИК  

 

І. ОТНОСНО СОБСТВЕНОСТА НА ТЕРЕНА И ОБЕКТА:

  1. Обектът е поставен върху терен: ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ

        /трите имена, адрес, търг. наименование, адрес на управл., документ за собственост/

  1. Основание за поставяне: няма издадени Разрешение за поставяне и Разрешение за ползване

                                         /разрешение за поставяне №, заверена схема/

  1. Обектът е собственост на: НЕИЗВЕСТЕН СОБСТВЕНИК

                         / трите имена, търг. наименование, док. за собственост/

 

ІІ. ОТНОСНО ИЗВЪРШЕНОТО

 

         1.Обектът представлява преместваем обект по смисъла на чл.56 от ЗУТ, а именно:

                СТАЦИОНАРЕН ПРЕМЕСТВАЕМ ОБЕКТ-търговска дейност, с приблизителни размери 3,00м х 2,00м  поставен върху имот частна общинска собственост  в  ПИ 56784.526.28  по КККР на гр.Пловдив,  в УПИ I-комплексно жилищно строителство, кв.4-нов по плана на кв.,,Изгрев“, гр.Пловдив с адрес: ул.,,Острец“ № 22, източна страна на блока.         

                           /точно описание на обекта, съгласно чл. 57а, ал.1, т.1-7 от ЗУТ/

Във връзка с горните констатации, налице е безспорно установен преместваем обект по смисъла на чл. 56 или чл. 57 от ЗУТ, поставени при неспазване изискванията на чл.57а,   ал.1, т.1, т.2, т.3, т.4, т.5, т.6 и т.7 от ЗУТ и чл.46, ал.1, т. 1-8 от Наредбата за разполагане на преместваеми обекти за търговски и други обслужващи дейности и елементите на градското обзавеждане на     територията на Община Пловдив, /НРППОУТДОДЕГОТОП/, изм. и доп. с Решение № 12, взето с Протокол № 1 от 28.01.2016 год. на Общински съвет - Пловдив.

          Съставения констативен акт е основание за започване на административно производство по реда на чл. 57а, ал.3 от ЗУТ, във връзка с чл.46, ал.4 от Наредбата за разполагане на преместваеми обекти за търговски и други обслужващи дейности и елементите на градското обзавеждане на територията на Община Пловдив, /НРППОУТДОДЕГОТОП/, изм. и доп. с Решение № 12, взето с Протокол № 1 от 28.01.2016 год.на Общински съвет - Пловдив.

           Настоящият Констативен акт се изготви в три екземпляра в отсъствието на посочения извършител на поставения преместваем обект.

           Възражения по настоящия акт могат да бъдат подавани до Кмета на Район „Източен” Община Пловдив, гр. Пловдив, бул.„6-ти септември” №274, в три дневен срок от връчването му.

           СВИДЕТЕЛИ при актосъставянето:

  1. инж. М.Стойнова……………………………………………………………………
  2. инж. М.Трендафилова…………………………………………………………………………….....

            АКТОСЪСТАВИТЕЛИ :

1.арх. С.Андонова…………………………………………………………………………….            

       Свидетели при връчване

  1. ………………. ………………………………………………………………………………………..
  2. ………………………………………………………………………………………………………….

            Екземпляр втори от настоящия констативен акт се постави днес………………………….год.

в ……….. часа чрез залепване на обекта на ……………………………………………………………..

и на таблото на Район „Източен”, гр. Пловдив, бул.„6-ти септември” № 274.