Община Пловдив Район Източен - официален уеб сайт

Констативен акт №2 на основание чл. 80, ал. 2 от НРПУРОИ