Община Пловдив Район Източен - официален уеб сайт

КОНСТАТИВЕН  АКТ №10/16.04.2024г. по чл. 57а ал. 2 от ЗУТ

КОНСТАТИВЕН  АКТ №10/16.04.2024г. по чл. 57а ал. 2 от ЗУТ

        Днес, 16.04.2024 год. служители на район „Източен” от Дирекция „УТ, ИИ и Б” в състав:

1. инж. Мария Иванова Трендафилова– на длъжност гл.инспектор  „СК” при  район“Източен”  към Община Пловдив - гр. Пловдив,

2.инж. Елена Христова Русева -  на длъжност гл.експерт  ,,Ел“  при  район “Източен” към Община Пловдив – гр.Пловдив,

3.инж.Свобода Красимирова Тафрова– на длъжност гл.специалист  „НС и ВиК” при  район“Източен”  към Община Пловдив - гр. Пловдив,

извърши проверка за съответствието на обект, представляващ преместваем обект по смисъла на чл. 56 или 57 от ЗУТ, а именно:

      МЕТАЛЕН ПАВИЛИОН-термопанел с приблизителни размери 3,00м х 2,00м  поставен върху имот общинска   собственост  ПИ 56784.553.20 по КККР на гр.Пловдив, одобрен със Заповед №РД-18-64/05.10.2006 г., в УПИ I-комплексно застрояване за магазини, ресторант, кафе, сладкарница, трафопост и озеленяване, кв.3 по плана на кв.,,Дружба“, гр.Пловдив, одобрен със Заповед №ОА1738/07.09.1993г.  с адрес: ул.,,Крайна “ №16, зад блока  гр.Пловдив в отсъствието  на:   

                                                   НЕИЗВЕСТЕН СОБСТВЕНИК

               /трите имена за ФЛ, адрес, търг. наименование за ЮЛ, адрес на управл. и представител/

ИЗВЪРШИЛ ПОСТАВЯНЕТО НА ОБЕКТА: НЕИЗВЕСТЕН СОБСТВЕНИК  

І. ОТНОСНО СОБСТВЕНОСТА НА ТЕРЕНА И ОБЕКТА:

 1. Обектът е поставен върху терен:  ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ

        /трите имена, адрес, търг. наименование, адрес на управл., документ за собственост/

 2. Основание за поставяне:  няма издадени Разрешение за поставяне и Разрешение за ползване

                                         /разрешение за поставяне №, заверена схема/

 3. Обектът е собственост на:  НЕИЗВЕСТЕН СОБСТВЕНИК

                         / трите имена, търг. наименование, док. за собственост/

ІІ. ОТНОСНО ИЗВЪРШЕНОТО

         1.Обектът представлява преместваем обект по смисъла на чл.56 от ЗУТ, а именно:

               МЕТАЛЕН ПАВИЛИОН -термопанел с приблизителни размери 3,00м х 2,00м  поставен върху имот общинска   собственост  ПИ 56784.553.20 по КККР на гр.Пловдив  в УПИ I-комплексно застрояване за магазини, ресторант, кафе, сладкарница, трафопост и озеленяване, кв.3 по плана на кв.,,Дружба“, гр.Пловдив, с адрес: ул.,,Крайна “ №16, зад блока  гр.Пловдив.   

                           /точно описание на обекта, съгласно чл. 57а, ал.1, т.1-7 от ЗУТ/

Във връзка с горните констатации, налице е безспорно установен преместваем обект по смисъла на чл. 56 или чл. 57 от ЗУТ, поставени при неспазване изискванията на чл.57а,   ал.1, т.1, т.2, т.3  от ЗУТ и чл.46, ал.1, т. 1, т.2, т.3, т.7 от Наредбата за реда за поставяне на преместваеми обекти за увеселителна търговска  или  друга обслужваща дейност  и елементите на градското обзавеждане на  на  територията на Община Пловдив, /НРППОУТДОДЕГОТОП/ на Общински съвет - Пловдив.

          Съставения констативен акт е основание за започване на административно производство по реда на чл. 57а, ал.3 от ЗУТ, във връзка с чл.46, ал.4 от Наредбата за реда за поставяне на преместваеми обекти за увеселителна търговска  или  друга обслужваща дейност  и елементите на градското обзавеждане на територията на Община Пловдив, /НРППОУТДОДЕГОТОП/ на Общински съвет - Пловдив.

           Настоящият Констативен акт се изготви в три екземпляра в отсъствието на посочения извършител на поставения преместваем обект.

           Възражения по настоящия акт могат да бъдат подавани до Кмета на Район „Източен” Община Пловдив, гр. Пловдив, бул.„6-ти септември” №274, в три дневен срок от връчването му.

           СВИДЕТЕЛИ при актосъставянето:

1. инж. Е.Русева……………………………………………………………………

2. инж. Св.Тафрова………………………………………………………………………….....

            АКТОСЪСТАВИТЕЛИ :

1.инж. М.Трендафилова………………………………………………………………………….            

       Свидетели при връчване

1.    ………………. ………………………………………………………………………………………..

2.    ………………………………………………………………………………………………………….

            Екземпляр втори от настоящия констативен акт се постави днес………………………….год.

в ……….. часа чрез залепване на обекта на ……………………………………………………………..

и на таблото на Район „Източен”, гр. Пловдив, бул.„6-ти септември” № 274.