Община Пловдив Район Източен - официален уеб сайт

Заповед №ЗРИ-522/11.08.2023г. ул. "Босилек" №12, бл. 213, вх. Д, ет. 4, ап. 10/70

З А П О В Е Д

    № ЗРИ-522/ 11.08.2023 г.

Постъпило е писмено искане с вх. № 9400-345-/7/ от 04.08.2023г. от Петър Димитров Иванов в качеството си на управител на етажна собственост с адрес: гр. Пловдив, ул. “Босилек“ № 12, блок 213, вх. Д, с приложен констативен протокол на основание чл. 57, ал. 1 от ЗУЕС от 19.04.2023 г., за осигуряване на достъп от собствениците на СОС 56784.526.228.2.34, гр. Пловдив, район „Източен“, ул. “Босилек“ № 12, блок 213, вх. Д, ет. 4, ап. 10/70 във връзка с необходимостта от обследване с термокамера с цел откриване на причината на теч по тавана и стените на СОС 56784.526.228.2.31, гр.Пловдив, район „Източен“, ул. “Босилек“ № 12, блок 213, вх. Д, ет. 3, ап.7/51.

Приложен е протокол с прието решение на Общо събрание на етажната собственост от 07.04.2023 г. за осигуряване на достъп на 19.04.2023 г. в 16,30 часа от собствениците, наемателите или ползвателите на ап. 7, 10, 13, 16, 19 и 22 за обследване на посочените апартаменти с термокамера с цел откриване на причината на теч по тавана и стените на ап. 7. Видно от констативен протокол на основание чл. 57, ал. 1 от ЗУЕС от 19.04.2023 г. не е осигурен достъп от собствениците на ап. 10/70.

На 22.05.2023 г. е направена проверка от комисия от Район „Източен“, която е направила оглед на всички засегнати апартаменти по вертикалата, с изключение на ап. 10/70, и е изготвила Констативен протокол № 10 – П – 36/23.05.2023 г.

Във връзка с горното и на основание чл. 54а от ЗУЕС, във връзка с чл. 194, ал. 1 от ЗУТ и предоставените ми правомощия със Заповед № 21ОА-1418/10.06.2021 г. на Кмета на Община Пловдив

Н А Р Е Ж Д А М:

 

  1. Собствениците и ползвателите на СОС 56784.526.228.2.34, гр. Пловдив, район „Източен“, ул. “Босилек“ № 12, блок 213, вх. Д, ет. 4, ап. 10/70 да осигурят свободен достъп до имота си за обследване с термокамера с цел откриване на причината на теча в ап. 7/51, като датата и часът на посещението ще бъдат организирани и оповестени поне два дни предварително от управителя на етажната собственост.
  2. При неизпълнение на задълженията на собственика и/или ползвателя на ап. 10/70 за осигуряване на свободен достъп до недвижимия имот, достъпът да се осигури принудително по административен ред, а при необходимост – и със съдействието на органите на полицията.
  3. Възлагам организацията по обследване с термокамера с цел откриване на причината на теч по тавана и стените на СОС 56784.526.228.2.31, гр.Пловдив, район „Източен“, ул. “Босилек“ № 12, блок 213, вх. Д, ет. 3, ап.7/51 на управителя на етажната собственост Петър Димитров Иванов.
  4. Настоящата заповед да се сведе до знанието на собствениците на СОС 56784.526.228.2.34, гр. Пловдив, район „Източен“, ул. “Босилек“ № 12, блок 213, вх. Д, ет. 4, ап. 10/70 и Петър Димитров Иванов в качеството си на управител на етажна собственост с адрес: гр. Пловдив, ул. “Босилек“ № 12, блок 213, вх. Д, посредством уведомяването им по надлежния ред.
  5.  Заповедта да бъде обявена и на информационното табло в административната сграда на район „Източен“ ,Община Пловдив на адрес:град Пловдив,бул.“Шести септември“ № 274 и на официалната страница на Район „Източен“, Община Пловдив.

Заповедта подлежи на обжалване пред Административен съд – гр. Пловдив в 14-дневен срок от съобщаването /връчването/ й на заинтересованите лица, съгласно чл. 149, ал. 1 във връзка с чл. 128, ал. 1 и чл. 133 от АПК.

ИВАН СТОЯНОВ

КМЕТ НА РАЙОН „ИЗТОЧЕН”

 

СК/СТ