Община Пловдив Район Източен - официален уеб сайт

Съобщение №ЗРИ-408/26.06.2023г. до „ЕЛЕКСПОРТ“ ООД, ул.“Удроу Уилсън“, гр. Пловдив

     СЪОБЩЕНИЕ  № ЗРИ - 408 /26.06.2023г.

ДО „ЕЛЕКСПОРТ“ ООД

С УПРАВИТЕЛИ ИВАН РУСЕНОВ И ВАСИЛ РУСЕНОВ

адрес:гр.Пловдив,ул.“Удроу Уилсън“

Уведомяваме Ви, че фирма „ЕЛЕКСПОРТ“ ООД, държи приблизително:

  1. 1736 км.м.имот - публична общинска собственост, част от ПИ с ИД 56784.526.137 по КККР  на гр.Пловдив в улична регулация- улица тупик по плана на кв.“Изгрев“. За имота не се съставя АОС по см. чл.56,ал.2 от ЗОС.
  2. 290 кв.м.имот- публична общинска собственост, част от ПИ с ИД 56784.526.119 по КККР  на гр.Пловдив в улична регулация по плана на кв.“Изгрев“,ул. „Лотос“ с ул.“Удроу Уилсън“. За имота не се съставя АОС по см. чл.56,ал.2 от ЗОС.
  3. 388 кв.м. имот- публична общинска собственост, част от ПИ с ИД 56784.526.239 по КККР  на гр.Пловдив в улична регулация по плана на кв.“Изгрев“,ул.“Удроу Уилсън“. За имота не се съставя АОС по см. чл.56,ал.2 от ЗОС.
  4. 40 кв.м. имот частна общинска собственост, видно от АЧОС № 3436/13.11.2019г.  част от ПИ с ИД 56784.526.141, УПИ I-526 КЖЗ, кв. 21 по плана на кв.“Изгрев“,гр.Пловдив, съгласно комбинирана скица по рег.план на кв.“Изгрев“.

За което е издадена Заповед № ЗРИ-408/26.06.2023г. от извършена проверка от служители на Район „Източен”, Община Пловдив.

Със съдържанието на издадена Заповед № ЗРИ -408/26.06.2023г. може да се запознаете в техническата служба на Район”Източен” – бул.„6-ти септември” №274, гр.Пловдив.

Възражение /жалби/ срещу издадена Заповед № ЗРИ -408/26.06.2023г.  могат да бъдат подавани в 14–дневен срок, считано от 09.08.2023 год. чрез Кмета на Район ”Източен”, Община Пловдив пред Административен съд – Пловдив по реда на чл.215, ал.1 и ал.3 от ЗУТ.

Настоящото съобщение е залепено на обекта и на таблото, намиращо се в Район ”Източен”, Община Пловдив на 09.08.2023 год. и удостоверява, че адресантът му е уведомен по реда на §4, ал.1, изречение 2 от Д.Р. на ЗУТ.

СЪСТАВИЛИ:

1............................./инж.М.Стойнова/

2............................/инж. М.Трендафилова/

3............................../инж.С.Тафрова/