Община Пловдив Район Източен - официален уеб сайт

СЪОБЩЕНИЕ  № ЗРИ - 176/27.03.2024 г. ДО НОНКА АЛЕКОВА, УЛ. "СОКОЛ" №9 ПРЕД ВХОДА НА БЛ. 4001, ГР. ПЛОВДИВ

Уведомяваме Ви, че за обект:„МЕТАЛЕН ПАВИЛИОН- търговска дейност, сив на цвят”, находящ се на ул.,,Сокол” №9, пред входа на бл.4001, гр.Пловдив, с приблизителни размери 6,00м х 4,00м поставен върху имот общинска частна собственост в ПИ  56784.553.17 по КККР на гр.Пловдив в УПИ I –комплексно застрояване и търговски павилиони, кв.1 по плана на кв. „Дружба”, гр.Пловдив, е издадена Заповед  №ЗРИ-176/27.03.2024 г. от Район ”Източен” Община Пловдив.

Със съдържанието на ЗРИ-176/27.03.2024 г.,може да се запознаете в техническата служба на Район”Източен” – бул. „6-ти септември” №274, гр. Пловдив.

Възражение /жалби/ срещу ЗРИ-176/27.03.2024 г., могат да бъдат подавани в 7–дневен срок, считано от ...22.04.2024 год. чрез Кмета на Район ”Източен”, Община Пловдив пред Административен съд – Пловдив по реда на чл.215, ал.1 и ал.3 от ЗУТ.

Настоящото съобщение е залепено на обекта и на таблото, намиращо се в Район ”Източен”, Община Пловдив на .....22.04.2024 год. и удостоверява, че адресантът му е уведомен по реда на §4, ал.1, изречение 2 от Д.Р. на ЗУТ.

СЪСТАВИЛИ:

1....................../арх. С. Андонова/

2..................../инж. М. Трендафилова/