Община Пловдив Район Източен - официален уеб сайт

СЪОБЩЕНИЕ  № КА – 90/16.11.2023 г. ДО БРИГИТА АНГЕЛОВА, гр.Пловдив,  ул.,,Ландос“ №48

Уведомяваме Ви, че за обект:„ЕДНОЕТАЖНА СГРАДА-търговска дейност”, административно определена  под №3 с приблизителни размери 18,00м х 5,00 м  построена в имот частна  собственост  с идентификатор  56784.527.9 по КККР на гр.Пловдив в УПИ I – озеленяване и спорт, кв.1 по плана на кв. „Изгрев- Изток”, с адрес: ул.,,Ландос“  №48 гр.Пловдив, е издаден Констативен акт №90/16.11.2023г. от Район ”Източен” Община Пловдив.

Със съдържанието на Констативен акт №90/16.11.2023г. може да се запознаете в техническата служба на Район”Източен” – бул. „6-ти септември” №274, гр. Пловдив.

Възражение /жалби/ срещу Констативен акт №90/16.11.2023г., могат да бъдат подавани в 7–дневен срок, считано от ....12.12.2023 год. чрез Кмета на Район ”Източен”, Община Пловдив пред Административен съд – Пловдив по реда на чл.215, ал.1 и ал.3 от ЗУТ.

Настоящото съобщение е залепено на обекта на таблото и сайта на Район ”Източен”, Община Пловдив на ..12.12..2023 год. и удостоверява, че адресантът му е уведомен по реда на §4, ал.1, изречение 2 от Д.Р. на ЗУТ.

СЪСТАВИЛИ:

1..................../инж. М. Трендафилова

2.............../инж. М. Стойнова/