Община Пловдив Район Източен - официален уеб сайт

Съобщение №КА - 9/05.04.2024г. до Шерифе Ангелова управител на "Еклер 2020" ЕООД, ул. "Вратцата" - пазара, гр. Пловдив

Уведомяваме Ви, че за обект:„МЕТАЛЕН ПАВИЛИОН- търговска дейност, сив на цвят”, находящ се на ул.,,Вратцата” - пазара, гр.Пловдив, с приблизителна площ 8,00 кв.м.поставен върху имот общинска частна собственост в ПИ  56784.526.216 по КККР на гр.Пловдив в УПИ I –комплексно жил. строителство, кв.12, по плана на кв. „Изгрев”, гр.Пловдив, е издаден  КА-9/05.04.2024 г. от Район ”Източен” Община Пловдив.

Със съдържанието на КА-9/05.04.2024 г.,може да се запознаете в техническата служба на Район”Източен” – бул. „6-ти септември” №274, гр. Пловдив.

Възражение /жалби/ срещу КА-9/05.04.2024 г., могат да бъдат подавани в 7–дневен срок, считано от ...08.05.2024 год. чрез Кмета на Район ”Източен”, Община Пловдив пред Административен съд – Пловдив по реда на чл.215, ал.1 и ал.3 от ЗУТ.

Настоящото съобщение е залепено на обекта и на таблото, намиращо се в Район ”Източен”, Община Пловдив на .....08.05.2024 год. и удостоверява, че адресантът му е уведомен по реда на §4, ал.1, изречение 2 от Д.Р. на ЗУТ.

СЪСТАВИЛИ:

1..................../инж. М. Трендафилова/

2..................../инж. Е. Русева/