Община Пловдив Район Източен - официален уеб сайт

Съобщение №КА - 8/13.05.2024г. до Гюнай Сюлейман, ул. "Правда" №2, гр. Пловдив

Уведомяваме Ви, че за изпълнения от Вас незаконен строеж: „ДВУЕТАЖНА МАСИВНА  СГРАДА С МАНСАРДА”,  находяща  се на ул.,,Правда” №2, гр.Пловдив  с приблизителна площ 91 кв.м. построена в имот общинска собственост ПИ  56784.525.9505  по КККР на гр.Пловдив в улична регулация по плана на кв. Многофункционална зона „Изток”, гр.Пловдив, е издаден констативен акт №8/13.05.2024г. от Район ”Източен” Община Пловдив.

Със съдържанието на КА №8/13.05.2024г.  може да се запознаете в техническата служба на Район”Източен” – бул. „6-ти септември” №274, гр. Пловдив.

Възражение /жалби/ срещу КА№8/13.05.2024г.  могат да бъдат подавани в 7–дневен срок, считано от ....12.06.2024 год. чрез Кмета на Район ”Източен”, Община Пловдив пред Административен съд – Пловдив по реда на чл.215, ал.1 и ал.3 от ЗУТ.

Настоящото съобщение е залепено на обекта, на таблото, и качено на сайта на Район ”Източен”, Община Пловдив на .. 12.06.2024 год. и удостоверява, че адресантът му е уведомен по реда на §4, ал.1, изречение 2 от Д.Р. на ЗУТ.

СЪСТАВИЛИ:

1..................../инж. М. Трендафилова/

2...................../инж. Е. Русева/