Община Пловдив Район Източен - официален уеб сайт

Съобщение №КА - 29/30.04.2024г. до Нора Михайлова, ул. "Прохлада" западно от бл. 4017а, гр. Пловдив

Уведомяваме Ви, че за обект СПО - търговска дейност, бяла дограма, административно определен под №1, с приблизителни размери 6м x 5м поставен върху имот публична общинска собственост ПИ 56784.554.359 по КККР на гр.Пловдив, в улична регулация по плана на кв. “Дружба“,гр.Пловдив, с адрес: ул. “Прохлада “ западно от блок 4017а  , е издаден Констативен акт № 29/30.04.2024г. от Район ”Източен” Община Пловдив.

Със съдържанието на Констативен акт №29/30.04.2024г. може да се запознаете в техническата служба на Район”Източен” – бул. „6-ти септември” №274, гр. Пловдив.

Възражение /жалби/ срещу Констативен акт №29/30.04.2024г., могат да бъдат подавани в 7–дневен срок, считано от 27.05.2024 год. чрез Кмета на Район ”Източен”, Община Пловдив пред Административен съд – Пловдив по реда на чл.215, ал.1 и ал.3 от ЗУТ.

Настоящото съобщение е залепено на обекта, на таблото и сайта на Район ”Източен”, Община Пловдив на 27.05.2024 год. и удостоверява, че адресантът му е уведомен по реда на §4, ал.1, изречение 2 от Д.Р. на ЗУТ.

СЪСТАВИЛИ:

1.................../арх.С. Андонова/

2................../инж. С. Тафрова/